بهبود جوانه زني شويد در شرايط تنش شوري به وسيله پيش تيمار آبي بذر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بهبود جوانه زني شويد در شرايط تنش شوري به وسيله پيش تيمار آبي بذر :


تعداد صفحات : 12

به‌منظور بررسی تأثیر هیدروپرایمینگ بر جوانه‌زنی و رشد اولیه گیاهچه شوید در شرایط تنش شوری,آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در سال 1393 در دانشگاه پیام نور انجام شد. بذرهای شوید در آب مقطر در دمای C18 به مدت صفر, 5 و 16 ساعت خیسانده شدند و سپس تا محتوای رطوبت اولیه خشکانده شدند. آزمایش تحت تیمارهای مختلف شوری (صفر, 8 و 16 دسی زیمنس بر متر کلرید سدیم) اجرا گردید. درصد جوانه‌زنی, ضریب سرعت, وزن خشک گیاهچه و شاخص قدرت گیاهچه با افزایش مدت هیدرو پرایمینگ افزایش یافت. حداکثر شاخص جوانه ‌زنی برای پیش تیمار به مدت 5 ساعت به دست آمد, اما اختلاف معنی‌ داری بین پیش ‌تیمارهای 5 و 16 ساعت مشاهده نشد. درصد و شاخص جوانه‌ زنی, ضریب سرعت و شاخص قدرت گیاهچه با افزایش شوری کم گردید, اما وقتی شوری زیاد شد T50 افزایش یافت. در هرحال, این صفات در شوری 16 دسی‌زیمنس بر متر به‌ طور معنی‌ داری کمتر از شرایط بدون شوری بود. ضریب سرعت با پیش تیمار به مدت 16 ساعت در مقایسه با بذرهای بدون پیش تیمار و پیش تیمار به مدت 5 ساعت تحت شرایط شوری بهبود یافت. این بهبود با افزایش شوری بیشتر شد. این نتایج نشان می‌دهند که پیش تیمار آبی به مدت 16 ساعت بهترین طول مدت پیش تیمار آبی برای تقویت کردن بذرهای شوید می‌باشد. علاوه براین, برخی اثرات شوری روی جوانه ‌زنی شوید می‌تواند به وسیله پیش تیمار آبی بذرها جبران گردد.

لینک کمکی