تأثير عصاره آللوپاتيک چهار گياه دارويي بر شاخص‌هاي جوانه‌زني علف‌هرز تاتوره (Datura stramonium L.)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تأثير عصاره آللوپاتيک چهار گياه دارويي بر شاخص‌هاي جوانه‌زني علف‌هرز تاتوره (Datura stramonium L.) :


تعداد صفحات : 10

این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در سال 1396 در آزمایشگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی اجرا شد. گیاهان دارویی شامل درمنه, بومادران, مریم گلی, بابونه و شاهد (آب مقطر) بودند. نتایج نشان داد که عصاره گیاهان دارویی درصد جوانه­زنی, طول و وزن خشک گیاهچه علف­هرز تاتوره را به طور معنی­داری نسبت به شاهد (آب مقطر) کاهش داد. در بین گیاهان دارویی, عصاره­ی درمنه و مریم گلی نسبت به سایر عصاره­ها درصد جوانه­زنی را به ترتیب 32 و 24 درصد نسبت به شاهد (آب مقطر) کاهش دادند. در عصاره­های درمنه و بابونه نسبت به سایر عصاره­های گیاهان دارویی وزن خشک گیاهچه تاتوره کاهش یافت. نتایج این پژوهش نشان داد که می‌توان از این گیاهان, به خصوص درمنه و مریم گلی در برنامه­های تناوب جهت کاهش حضور علف­های هرز استفاده کرد.

لینک کمکی