ساخت نسخ? ايراني سنج? مهارگري زناشويي و آشکار ساختن ويژگي‌هاي روان‌سنجي آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ساخت نسخ? ايراني سنج? مهارگري زناشويي و آشکار ساختن ويژگي‌هاي روان‌سنجي آن :


تعداد صفحات : 29

مهارگری می‌تواند تأثیری شایان در رابط ناسازگار خانواده‌ها مخصوصاً روابط زناشویی داشته باشد. این پژوهش با هدف شناسایی روش‌های مهارگری در روابط زناشویی و ساخت سنجه مهارگری زناشویی, تعیین روایی و پایایی آن در زوج‌های ایرانی انجام گرفت. پژوهش حاضر از دید هدف, پژوهشی ­توسعه‌ای و از دید شیو اجرا توصیفی-پیمایشی است. جامع آماری پژوهش همه افراد متأهل شهر مشهد در سال­1396­را شامل می‌شد که با به‌کارگیری روش نمونه‌گیری ­در دسترس انتخاب شدند. تعداد 310 نفر (155F= و 155M=) به سنج 52 سؤالی مهارگری زناشویی پاسخ دادند. به‌منظور تحلیل داده‌ها از روایی صوری و محتوایی, تحلیل عاملی اکتشافی, تحلیل عاملی تأییدی­, همسانی درونی و روایی ملاکی استفاده گردید. داده‌ها با استفاده از دو نرم‌افزار­Spss-21 و Amos-24 مورد تحلیل قرار گرفت. با انجام تحلیل عاملی اکتشافی و با استفاده از چرخش واریماکس پنج عامل شناسایی شد که مقدار ویژ هر عامل بالاتر از یک بود. از 37­ گویه باقی‌مانده, برای تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. مدل ساختاری مهارگری زناشویی با 21 گویه پس از اعمال پیش‌فرض‌های تحلیل عاملی تأییدی و اصلاح مدل با پنج عامل مهارگری­ هیجانی, مهارگری از طریق بی‌توجهی, مهارگری از طریق خشونت کلامی, مهارگری از طریق انزوا و مهارگری از طریق پنهان‌کاری تائید شد. همچنین روایی همگرای این سنجه با خرده سنجه سلطه-اطاعت شانزده ­عاملی ­کتل رابط مثبت معنی‌دار024 به دست آمد (0001p<). 0933=α و مقدار ضریب اسپیرمن-براون و گاتمن به ترتیب 0894 و 0886 است که نشان می‌دهد سنجه نهایی دارای روایی همگرا و واگرا است و از پایایی برخوردار است. نتیجه, سنجه مهارگری ­زناشویی با پنج عامل پایا و روا برای زوج‌های ایرانی و پژوهش‌های حوز خانواده و زناشویی در جامع ایرانی است.

لینک کمکی