نقش ميانجي ابعاد مراقبت در رابطه ميان ابعاد دل‌بستگي و رضايت جنسي زوجين در چرخه‌هاي زندگي خانواده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن نقش ميانجي ابعاد مراقبت در رابطه ميان ابعاد دل‌بستگي و رضايت جنسي زوجين در چرخه‌هاي زندگي خانواده :


تعداد صفحات : 36

یکی از تکالیف تحولی باارزش در دوره بزرگ‌سالی, برقراری و حفظ روابط صمیمانه است, که به‌وسیله سه نظام دل‌بستگی, مراقبت و جنسی هدایت می‌شوند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش ميانجي ابعاد مراقبت در رابطه ميان ابعاد دل‌بستگي و رضايت جنسي زوجين در چرخه‌هاي زندگي خانواده انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری دربرگیرنده زوج‌های ساکن تهران در سال 96-1395 بود؛ که دست‌کم یکی از آن‌ها تحصیلات دانشگاهی داشته باشند. تعداد 244 زوج (488 نفر) به روش نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی از دانشگاه شهید بهشتی و خوابگاه­های متأهلی دانشگاه‌های شهید بهشتی, امام صادق (ع), تربیت مدرس و امیرکبیر انتخاب و پرسشنامه‌ رضات جنس (رسـون, و همکاران 1998), پرسشنامه مراقبت (کانس و شاور, 1994), و پرسشنامه مقیاس‌های رابطه (گریفین و بارثولومیو, 1994) را تکمیل کردند. داده‌ها با به‌کارگیری نرخ همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد روابط معنی‌دار (P<0.01) متفاوتی میان این متغیرها در چرخه‌های زندگی خانواده, دربرگیرنده آشنایی, زوج بدون فرزند و خانواده دارای کودک, دیده می­شود. یافته‌ها همچنین حاکی از بیشترین تعداد روابط معنی‌دار (P<0.01) در چرخه زوج بدون فرزند بود. بنابراین متغیر چرخه‌های زندگی خانواده می­تواند رابطه میان این سه نظام را تحت تأثیر قرار دهد, و به‌وسیله آن بخشی از ناهم‌سویی پژوهش‌های پیشین در زمینه رابطه میان این سه نظام تبیین می‌شود. بنابراین ضروری است زوج درمانگران در طراحی مداخلات خود به‌منظور بهبود رضایتمندی جنسی, مراقبت مؤثر, و دل‌بستگی ایمن میان زوج‌ها, مرحله کنونی چرخه زندگی خانواده را در نظر گیرند.

لینک کمکی