مقاله عملکرد پروار، مصرف خوراک، قابليت هضم جيره، تخمير شکمبه و فراسنجه‌هاي خوني در بره‌هاي آميخته رومانف×لري بختياري و لري بختياري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله عملکرد پروار, مصرف خوراک, قابليت هضم جيره, تخمير شکمبه و فراسنجه‌هاي خوني در بره‌هاي آميخته رومانف×لري بختياري و لري بختياري :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :21

آزمایش حاضر به منظور مقایسه عملکرد بره‌های نر آمیخته نسل اول رومانف×لری بختیاری و لری بختیاری انجام گرفت. از هر نژاد 15 راس بره (با وزن اولیه 1±20 کیلوگرم) با جیره متوازن به صورت آزاد تغذیه شدند و در پایان دوره پروار و در فواصل 15 روزه وزن­کشی انجام گرفت. افزایش وزن روزانه, مصرف روزانه مواد مغذی, قابلیت هضم جیره, pH و نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه, گلوکز و نیتروژن اوره‌ای خون تعیین شد. فعالیت جویدن دام‌ها در طی 24 ساعت مورد بررسی قرار گرفت. بعد از اتمام دوره پروار, تعداد سه راس بره از هر گروه ذبح و وزن لاشه گرم و امعا و احشا اندازه­گیری شد. قابلیت هضم ماده خشک (35/62 در برابر 79/58 ) و الیاف نامحلول در شوینده اسیدی (92/39 در برابر 84/35 ) در نژاد لری بختیاری بیشتر از حیوانات آمیخته بود (05/0>P). کل فعالیت جویدن (min/day 25/576 در برابر 50/473) در دام‌های آمیخته بیشتر از نژاد لری بختیاری بود (05/0P<). میانگین افزایش وزن روزانه (kg/d 190/0 در برابر 156/0), ضریب تبدیل خوراک (86/4 در برابر 04/6) و بازده لاشه گرم (65/58 در برابر 07/52 ) در بره‌های آمیخته بهتر از نژاد لری بختیاری بود (05/0>P). در مجموع وزن امعا و احشا در نژاد لری بختیاری بیشتر از حیوانات آمیخته بود (05/0>P). به طور کلی, به سبب عملکرد بهتر, شاید بتوان بره‌های نسل اول آمیخته رومانف×لری بختیاری را در کنار نژاد لری بختیاری در خوزستان برای پرواربندی استفاده نمود. با این حال, بهتر است برای تأیید نتایج این آزمایش, پژوهش‌های بیشتری صورت گیرد.

لینک کمکی