مقاله بررسي بيان ژن IL8RB در برنامة آميخته گري گاو بومي گيلان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي بيان ژن IL8RB در برنامة آميخته گري گاو بومي گيلان :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :17

یکی از گیرنده­های کموکاین­ها در سطح نوتروفیل­ها IL8RB است که برای حداکثر کارآیی نوتروفیل­ها در زمان بروز عفونت حیاتی است. تفاوت در توالی و بیان ژن IL8RB منجر به ایجاد تفاوت در مقاومت به ورم پستان در جمعیت­های مختلف گاو می­شود. هدف از این مطالعه بررسی تغییرات میزان بروز ژن IL8RB در نتیجه آمیخته­گری در گاوهای بومی استان گیلان با گاوهای اصیل هلشتاین است. به این منظور 56 نمونه خون از 5 جمعیت گاو ایستگاه اصلاح نژاد گاو بومی استان گیلان جمع­آوری شد. پس از استخراج RNA و ساخت cDNA, واکنش­های real-time PCR در تمامی نمونه­ها و با سه تکرار برای هر نمونه انجام گرفت. از ژن­های GAPDH و RPLP0 برای کنترل داخلی استفاده شد. بیشترین متوسط بیان ژن IL8RB (77/0±74/0) در جمعیت گاوهای بومی و کمترین میزان بیان این ژن (22/0±12/0) در گاوهای آمیخته 75 درصد هلشتاین بدست آمد. بیشترین به کمترین متوسط بیان این ژن در پنج جمعیت با استفاده از روش پافل به ترتیب شامل گاو بومی (77/0±74/0) , گاو آمیخته 50 درصد پدر بومی و مادر هلشتاین (27/0±3/0) , گاو آمیخته 50 درصد پدر هلشتاین و مادر بومی (3/0±26/0), گاو هلشتاین (26/0±23/0) و گاو آمیخته 75 درصد هلشتاین (22/0±12/0) بود. چون بیان این ژن در گاو بومی بیشترین (77/0±74/0) مقدار بود بود و افزایش سهم خونی گاو هلشتاین که نسبت به ورم پستان حساس است در دام­های آمیخته سبب کاهش بیان این ژن شد, لذا می­توان تغییرات بیان این ژن را با مقاومت به ورم پستان مرتبط دانست. با توجه به اینکه این مطالعه تأثیر آمیخته­گری در تغییر بیان ژن IL8RB را به خوبی نشان داد, ضروری است عواقب آمیخته­گری در برنامه اصلاح نژاد گاو بومی پیش­بینی شود.

لینک کمکی