مقاله اثر مکمل جيره‌اي پودر ژل آلوئه‌ورا بر عملکرد، وزن اندام‌هاي لنفوئيدي و پاسخ ايمني جوجه بلدرچين‌هاي ژاپني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثر مکمل جيره‌اي پودر ژل آلوئه‌ورا بر عملکرد, وزن اندام‌هاي لنفوئيدي و پاسخ ايمني جوجه بلدرچين‌هاي ژاپني :
تعداد صفحات :18

این آزمایش به منظور ارزیابی اثر مکمل جیره‌ای پودر ژل آلوئه‌ورا روی عملکرد و پاسخ ایمنی هومورال جوجه بلدرچین‌های ژاپنی انجام شد. هفتصد قطعه جوجه بلدرچین یک روزه در یک طرح کاملاً تصادفی با 4 تیمار, هر تیمار با 5 تکرار (35 پرنده برای هر تکرار) به واحد های آزمایشی اختصاص یافتند. تیمارهای آزمایشی شامل 1) گروه شاهد (جیره پایه, بدون پودر ژل آلوئه‌ورا) و 2), 3) و 4) به ترتیب جیره پایه مکمل شده با 1/0, 2/0 و 3/0 درصد پودر ژل آلوئه‌ورا بودند. نتایج نشان داد که خوراک مصرفی, وزن و ضریب تبدیل غذایی پایان دوره جوجه بلدرچین‌ها تحت تاثیر سطوح مختلف پودر ژل آلوئه‌ورا قرار نگرفت (05/0<P). مصرف سطوح مختلف پودر ژل آلوئه‌ورا سبب بهبود وزن اندام‌های لنفوئیدی شد که این اختلاف برای وزن نسبی تیموس در سطح 3/0 درصد پودر ژل آلوئه‌ورا نسبت به تیمار شاهد معنی‌دار بود (05/0P<). اگرچه اثرات مصرف پودر ژل آلوئهورا روی اوزان نسبی بورس فابریسیوس و طحال و همچنین عیار IgTو IgGمعنی‌دار نبودند (05/0<P), ولی روند تغییرات مشاهده شده با افزایش سطح مصرف پودر ژل آلوئه‌ورا افزایشی بود. مصرف پودر ژل آلوئه‌ورا سبب بهبود در تولید IgM علیه سلول‌های خونی قرمز گوسفند (SRBC شد به طوریکه تیمار 3/0 درصد پودر ژل آلوئه‌ورا تفاوت معنی‌داری با تیمار شاهد داشت (05/0P<). بنابراین و با توجه به موثر بودن پودر ژل آلوئه‌ورا در ارتقای سیستم ایمنی همورال و وزن اندام‌های لنفوئیدی, امکان موثر بودن این ترکیب فایتوبیوتیکی در شرایط استرسی خاص از جمله بیماری پیشنهاد می‌شود.

لینک کمکی