مقاله اثر تزريق درون آمنيوتيکي روي - متيونين و نانو روي - متيونين بر بيان ژن Zn-T1 و فعاليت آنزيم‌هاي آلکالين فسفاتاز و مالتاز روده کوچک جوجه‌هاي گوشتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثر تزريق درون آمنيوتيکي روي - متيونين و نانو روي - متيونين بر بيان ژن Zn-T1 و فعاليت آنزيم‌هاي آلکالين فسفاتاز و مالتاز روده کوچک جوجه‌هاي گوشتي :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :26

هدف از این مطالعه بررسی اثر تزریق درون­آمنیوتیکی روی - متیونین و نانو روی - متیونین بر بیان ژن انتقال­دهنده روی (Zn-T1) و فعالیت آنزیم‌های آلکالین فسفاتاز و مالتاز در ژژنوم جوجه‌های گوشتی بود. چهارصد عدد تخم‌ مرغ بارور به چهار گروه (تیمار), هریک با چهار زیر گروه (تکرار) تقسیم شد. تیمار اول تا سوم به ترتیبت شامل تزریق درون­آمنیوتیکی یک میلی­لیتر محلول سرم فیزیولوژی, سرم فیزیولوژی حاوی 25% روی - متیونین و 25% نانو روی - متیونین در روز هفدهم جوجه­کشی بود. چهارمین تیمار (کنترل منفی) هیچ تزریقی دریافت نکرد. درصد تفریخ هر تیمار محاسبه و در روزهای اول, سوم و هفتم پرورش, دو پرنده از هر تکرار ذبح شد و بیان ژن Zn-T1, فعالیت آنزیم‌های آلکالین فسفاتاز و مالتاز در بافت روده اندازه‌گیری شد. وزن جوجه‌ها در زمان تفریخ در تیمار روی - متیونین (06/0±02/43) و نانو روی - متیونین (06/0±77/42) از سایر تیمارها بیشتر بود (01/0P). همچنین وزن روده کوچک در روزهای یک و هفت پس از تفریخ در تیمار روی - متیونین (به ترتیب 048/0±7/9 , 07/0±55/1) و نانو روی - متیونین (به ترتیب 048/0±5/9 , 07/0±51/1) از سایر تیمارها بیشتر بود (01/0P). تیمار نانو روی - متیونین در روزهای یک, سه و هفت بعد از تفریخ, بیشترین فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز (به ترتیب 1/0±8/17, 08/0±5/11, 04/0±2/7) مالتاز (به ترتیب 06/0±8/8 ,02/0±5/5 ,03/0±2/4) و بیان ژن Zn-T1 (به ترتیب 009/0±17/3 ,007/0±24/4 ,005/0±67/3) را نشان داد (01/0P). استنتاج نهایی این است که تزریق درون تخم‌مرغی نانو روی - متیونین منجر به افزایش بیان Zn-T1 شده و فعالیت آنزیم‌های آلکالین فسفاتاز و مالتاز روده را در هفته اول پرورش افزایش می‌دهد.

لینک کمکی