مقاله اثر محدوديت غذايي بر قابليت هضم، آنزيم‌هاي گوارشي و صفات اقتصادي کرم ابريشم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثر محدوديت غذايي بر قابليت هضم, آنزيم‌هاي گوارشي و صفات اقتصادي کرم ابريشم :
تعداد صفحات :17

جهت بررسی اثر تنش گرسنگی بر صفات مهم اقتصادی, فعالیت آنزیم‌های گوارشی و قابلیت هضم برگ توت در کرم ابریشم از 1650 لارو سن چهارم استفاده شد. لاروهای سه سن اول به‌ صورت گروهی و از سن چهارم در 15 سینی برای چهار تیمار به ‌همراه شاهد (T1) پرورش داده شدند. از سن چهارم در تیمارهای T2 و T3 به‌ترتیب یک سوم و دو سوم نیاز غذایی و از سن پنجم در تیمارهای T4 و T5 به‌ترتیب یک سوم و دو سوم نیاز غذایی لاروها تامین و قابلیت هضم در هر سن انداره‌گیری شد. در روز چهارم سن پنجم, فعالیت آنزیم‌های پروتئاز, لیپاز و آلفا- آمیلاز در 10 لارو از هر سینی اندازه‌گیری شدند. نتایج نشان داد فعالیت آنزیم‌های پروتئاز, لیپاز و آلفا-آمیلاز در T2 به‌ترتیب 49/16, 8/47 و 7/211 و در T3 76/15, 1/47 و μM/min/mg 3/ 408 بود که از شاهد (به‌ترتیب 16/8, 23 و 101) بیشتر بودند (05/0>P). فعالیت آنزیم‌های پروتئاز و لیپاز T4 به‌‌ ترتیب 77/16 و 1/55 و در T5, 37/14 و μM/min/mg 5/65 بودند که از شاهد بیشتر بود (05/0>P). در نتیجه تنش شدید گرسنگی قابلیت هضم ماده خشک برگ توت مصرفی T2, 26/48 و در T4, 29/41 درصد بود که نسبت به T1 (85/39) افزایش نشان داد (05/0>P). محدودیت غذایی سبب کاهش وزن پیله تر و شفیره شد, ولی اثر معنی‌داری بر وزن قشر پیله نداشت (05/0>P). این نتایج نشان می‌دهد که در شرایط محدودیت غذایی ضمن افزایش طول دوره لاروی, فعالیت آنزیم‌های گوارشی لارو افزایش یافته تا با هضم حداکثری پروتئین, ابریشم مورد نیاز پیله‌تنی و قشر پیله را تامین نماید.

لینک کمکی