مقاله اثر تلقيح جنيني آرژنين بر تغييرات مورفولوژي سرخرگ ششي، بطن راست و شش‌ها در آسيت القايي جوجه‌هاي گوشتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثر تلقيح جنيني آرژنين بر تغييرات مورفولوژي سرخرگ ششي, بطن راست و شش‌ها در آسيت القايي جوجه‌هاي گوشتي :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :21

به­ منظور بررسی اثرات تزریق آرژنین در روز پنجم جنینی بر تغییرات مورفولوژیکی ایجاد شده در سرخرگ ششی, بطن راست و شش­ها در شرایط القا آسیت دو آزمایش طراحی گردید. در آزمایش اول, 560 تخم مرغ­ قابل جوجه کشی به 7 گروه و هر گروه به چهار زیر گروه تقسیم شد. در روز پنجم جنینی mL 50/0 محلول آرژنین در نرمال سالین با غلظت 0, 20, 40, 60, 80 و mg/mL 100 به زرده شش گروه تزریق شد. در20 روزگی, غلظت نیتریک اکساید و اندوتلین1 در سرخرگ ششی دو جنین­ از هر زیر گروه اندازه­گیری شد. کمترین مقدار اندوتلین­1 (بافت mg100/ng 35/13) و بیشترین غلظت نیتریک اکساید (بافت mg100/µM93/89) در گروه mg/mL 40 مشاهد شد (05/0>P). در آزمایش دوم, 300 تخم مرغ­ قابل جوجه کشی به دو گروه تقسیم شد و در روز پنجم جنینی به یک گروه محلول آرژنین با غلظت mg/mL 40 تزریق شد. بعد از هچ جوجه­های نر از ماده جدا شدند. از 21 تا 48 روزگی, دمای سالن به 14-16 کاهش یافت و آسیت القا شد. اثر مستقل تزریق آرژنین تلفات ناشی از آسیت را کاهش داد (6/17 در برابر 8/48درصد) اما اثر مستقل جنسیت بر تلفات ناشی از آسیت معنی­دار نبود (05/0P>). اثرات مستقل تزریق آرژنین مساحت داخلی سرخرگ­ششی را افزایش داد (47/3 دربرابر mm267/2). در تیمارهای بدون تزریق آرژنین نسبت به تزریق آرژنین, شکاف­هایی در سطح سلولی لایه­های شش­ها مشاهده شد. تزریق آرژنین از طریق گشاد کردن سرخرگ ششی و حفظ لایه­های طبیعی موجود در بافت شش­ها تلفات ناشی از آسیت را کاهش داد. به­منظور بررسی اثرات تزریق آرژنین در روز پنجم جنینی بر تغییرات مورفولوژیکی ایجاد شده در سرخرگ ششی, بطن راست و شش­ها در شرایط القا آسیت دو آزمایش طراحی گردید. در آزمایش اول, 560 تخم مرغ­ قابل جوجه کشی به 7 گروه و هر گروه به چهار زیر گروه تقسیم شد. در روز پنجم جنینی mL 50/0 محلول آرژنین در نرمال سالین با غلظت صفر, 20, 40, 60, 80 و mg/mL 100 به زرده شش گروه تزریق شد. در20 روزگی, غلظت اکسید نیتریک و اندوتلین1 در سرخرگ ششی دو جنین­ از هر زیر گروه اندازه­گیری شد. کمترین مقدار اندوتلین­1 (بافت mg100/ng35/13) و بیشترین غلظت اکسید نیتریک (بافت mg100/µM93/89) در گروه mg/mL 40 مشاهد شد (05/0>P). در آزمایش دوم, 300 تخم مرغ­ قابل جوجه کشی به دو گروه تقسیم شد و در روز پنجم جنینی به یک گروه محلول آرژنین با غلظت mg/mL 40 تزریق شد. بعد از هچ جوجه­های نر از ماده جدا شدند. از 21 تا 48 روزگی, دمای سالن به 14-16 کاهش یافت و آسیت القا شد. اثر مستقل تزریق آرژنین تلفات ناشی از آسیت را کاهش داد (6/17 در برابر 8/48درصد) اما اثر مستقل جنسیت بر تلفات ناشی از آسیت معنی­دار نبود (05/0P>). اثرات مستقل تزریق آرژنین مساحت داخلی سرخرگ­ششی را افزایش داد (47/3 دربرابر mm267/2). در تیمارهای بدون تزریق آرژنین نسبت به تزریق آرژنین, شکاف­هایی در سطح سلولی لایه­های شش­ها مشاهده شد. تزریق آرژنین از طریق گشاد کردن سرخرگ ششی و حفظ لایه­های طبیعی موجود در بافت شش­ها تلفات ناشی از آسیت را کاهش داد.

لینک کمکی