مقاله اثر اسانس بادرنجبويه (Melissa officinalis) بر عملکرد، تلفات و برخي فراسنجه هاي خوني مرتبط با آسيت در جوجه هاي گوشتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثر اسانس بادرنجبويه (Melissa officinalis) بر عملکرد, تلفات و برخي فراسنجه هاي خوني مرتبط با آسيت در جوجه هاي گوشتي :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :18

برای بررسی اثرات اسانس بادرنجبویه بر عملکرد و تلفات ناشی از آسیت, آزمایشی با 600 قطعه جوجه یکروزه در قالب یک طرح کاملاً تصادفی در 4 تیمار, 5 تکرار و 30 قطعه جوجه گوشتی در هر تکرار از 0 تا 49 روزگی انجام شد. تیمارها شامل شاهد (بدون اسانس) و سطوح 5, 10 و 20 میلی­لیتر اسانس بادرنجبویه در لیتر آب آشامیدنی بودند. در روز 49 آزمایش, از هر تکرار چهار جوجه به طور تصادفی انتخاب و برای تعیین شاخص آسیتی استفاده شدند. فراسنجه­های گلبول قرمز, هماتوکریت, هموگلوبین, شمارش گلبول­های سفید, فعالیت آنزیم­های کراتین­کیناز (CK), آلکالین­فسفاتاز (ALP), آسپارتات­ترانس­آمیناز(AST), آلانین­ترانس­آمیناز (ALT) و فراسنجه­های مربوط به وضعیت اکسیداتیو پلاسما شامل مالون­دی­آلدئید (MDA), وضعیت آنتی­اکسیدانی­ کل پلاسما (TAS), آنزیم­های سوپراکسیددیسموتاز (SOD), گلوتاتیون­پراکسیداز (GPX) و فراسنجه­های گلوکز, پروتئین, تری­گلیسیرید, کلسترول و لیپوپروتئین با دانسیته بالا (HDL) اندازه­گیری شدند. نتایج نشان داد سطح 5 میلی­لیتر اسانس بادرنجبویه اثر معنی­داری بر عملکرد رشد نداشت, اما سبب کاهش شاخص آسیتی (24/0) و درصد تلفات (10%) شد. هم­چنین 5 میلی­لیتر بادرنجبویه سبب کاهش معنی­دار کلسترول پلاسما شد (56/92 میلی­گرم در دسی­لیتر). فعالیت آنزیم­های AST, ALP و CK در پرندگان مصرف­کننده 5 میلی­لیتر بادرنجبویه کاهش (به ترتیب 254, 675 و 2495 واحد در لیتر) و فعالیت آنزیم­های TAS و GPX افزایش یافت (به ترتیب 97/1 نانومول در میلی­لیتر و 287 واحد در گرم هموگلوبین). استفاده از تیمار 5 میلی­لیتر بادرنجبویه سبب کاهش MDA پلاسما در پرندگان شد (02/2 نانومول در میلی­لیتر). بنابراین, استفاده از 5 میلی­لیتر اسانس بادرنجبویه در جهت کاهش تلفات آسیتی جوجه­های گوشتی می­تواند مفید باشد.

لینک کمکی