مقاله اثر برنامه خوراک‌دهي و ترکيبات ويتاميني- معدني بر پاسخ ايمني و فراسنجه‌هاي مرتبط با آسيت در جوجه‌هاي گوشتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثر برنامه خوراک‌دهي و ترکيبات ويتاميني- معدني بر پاسخ ايمني و فراسنجه‌هاي مرتبط با آسيت در جوجه‌هاي گوشتي :
تعداد صفحات :16

اثرات ترکیبات مختلف ویتامینC , E, سلنیوم, کولین و برنامه خوراک‌دهی بر عملکرد, ایمنی و فراسنجه‌‌های مرتبط با آسیت در جوجه‌‌های گوشتی, طی آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با استفاده از 900 جوجه سویه آرین مشتمل بر شش تیمار, پنج تکرار و 30 مشاهده در هر تکرار مورد بررسی قرار گرفت. سه تیمار اول شامل 1- جیره پایه, 2- جیره پایه + 250 واحد بین‌المللی ویتامین E و به ترتیب 300 و 3/0 میلی‌گرم در کیلوگرم ویتامین C و سلنیوم آلی, 3- جیره پایه + 250 واحد بین‌المللی ویتامین E و به ترتیب 300 و 3/0 میلی‌گرم در کیلوگرم کولین و سلنیوم آلی بوده و تیمارهای 4, 5 و 6 به‌ترتیب همان تیمارهای 1 الی 3 همراه با برنامه خوراک‌‌دهی بودند. در طول آزمایش خوراک مصرفی, وزن بدن, تلفات و ضریب تبدیل غذایی به‌صورت هفتگی اندازه‌گیری شد. در روز 28 پرورش پاسخ سیستم ایمنی به‌وسیله تزریق گلبول قرمز گوسفند بررسی شد. در 42 روزگی نسبت وزن بطن راست به کل بطن به عنوان شاخص آسیت اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد ضریب تبدیل غذایی و شاخص آسیت بین تیمارها و شاهد اختلافی نداشت (05/0<P). بیشترین عیار پادتن ضد گلبول قرمز در تیمار 6 مشاهده شد (05/0>P), بنابراین مصرف ویتامین, کولین, سلنیوم آلی و برنامه خوراک‌دهی بر پاسخ ایمنی هومورال جوجه‌های گوشتی موثر است.

لینک کمکی