مقاله استفاده از توابع مختلف هدف انتخاب در برنامه آزمون نتاج گاوهاي هلشتاين ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله استفاده از توابع مختلف هدف انتخاب در برنامه آزمون نتاج گاوهاي هلشتاين ايران :
تعداد صفحات :12

در این تحقیق از یک مدل قطعی برای شبیه‌سازی برنامه‌های مختلف آزمون نتاج گاوهای هلشتاین ایران با هدف بررسی نتایج بکارگیری سه نوع تابع انتخاب استفاده شد. تابع هدف 1 در برگیرنده صفت تولید شیر, تابع 2 شامل تولید شیر و درصد چربی شیر و تابع 3 علاوه بر صفات تولیدی, طول عمر را نیز شامل می‌شد. به‌ازای هر کدام از توابع هدف یک شاخص انتخاب مرکب از صفات تولیدی و صفات تیپ همبسته با طول عمر تشکیل شد. صحت انتخاب در مسیرهای مختلف انتخاب بین 52 درصد تا 94 درصد متغیر بود. کمترین صحت به تابع هدف 3 تعلق داشت که به پایین بودن وراثت‌پذیری طول عمر نسبت داده می‌شود. پیشرفت ژنتیکی تابع 1, 2 و 3 به ترتیب 24/0, 24/0 و 15/0 انحراف معیار تابع هدف بود. مقایسه پاسخ اقتصادی همبسته حاصل از سه تابع هدف نشان داد هدف 1 و 2 که فاقد صفت طول عمر هستند نسبت به هدف 3 کارآیی اقتصادی کمتری دارند.

لینک کمکی