مقاله اثر استفاده از منابع مختلف نيتروژن بر گوارش‌پذيري و تعادل نيتروژن در بره‌هاي نر نژاد مهربان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثر استفاده از منابع مختلف نيتروژن بر گوارش‌پذيري و تعادل نيتروژن در بره‌هاي نر نژاد مهربان :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :21

این پژوهش به ‌منظور مقایسه اثر منابع مختلف نیتروژن بر روند آزادسازی, گوارش‌پذیری و متابولیسم نیتروژن در بره‌های نر نژاد مهربان انجام شد. فراسنجه‌های گوارش‌پذیری و تعادل نیتروژن در 15 رأس بره نر نژاد مهربان در یک آزمایش 21 روزه شامل 16 روز عادت‌پذیری بـه شـرایط آزمـایش و 5 روز بـرای جمع‌آوری نمونه‌ها انجام شد. جیره‌ها حاوی انرژی و پروتئین یکسان بودند. جیره‌های غذایی شامل 1) کاه و کنجاله سویا, 2) کاه و کود اوره, 3) کاه و مکمل اوره آهسته­رهش تجاری اپتیژن و 4) کاه و اوره آهسته­رهش ساخته ‌شده در آزمایشگاه بودند. قبل از انجام آزمایش درون تنی, نرخ و مقدار آزادسازی منابع اوره آهسته­رهش در آب و ناپدید شدن شکمبه‌ای اندازه‌گیری شد. گوارش‌پذیری ماده خشک و ماده آلی تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت, در حالی‌که گوارش‌پذیری الیاف نامحلول در شوینده خنثی و الیاف نامحلول در شوینده اسیدی در تیمارهای حاوی اوره آهسته­رهش تفاوت معنی‌داری را نسبت به تیمار حاوی کاه و کنجاله سویا نشان دادند (05/0 P). مقدار نیتروژن دفع شده از راه ادرار در تیمار حاوی اوره به ‌صورت معنی‌داری بالاتر بود, در حالی‌که مقدار نیتروژن ابقا شده در جیره‌های حاوی اوره آهسته­رهش به ‌صورت معنی‌داری (05/0 P) بیشتر از سایر تیمارها بود. نتایج این پژوهش نشان داد که اوره آهسته­رهش تولید شده در این پژوهش دارای الگوی مناسب آزادسازی در شکمبه بوده و می‌تواند به ‌عنوان یک محصول بومی در کشور در جیره نشخوارکنندگان حاوی علوفه نامرغوب مورد استفاده قرار گیرد.

لینک کمکی