مقايسه دقت دستگاه هاي اپكس ياب الكترونيكي Novapex ،Root ZX در مقايسه با راديوگرافي در شرايط in vivo

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقايسه دقت دستگاه هاي اپکس ياب الکترونيکي Novapex ,Root ZX در مقايسه با راديوگرافي در شرايط in vivo :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران)

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: تعیین طول دقیق کانال ریشه و باقی ماندن در محدوده آن در طی معالجه ریشه از اهمیت خاصی برخوردار است. اخیرا اپکس یاب های الکترونیکی برای تعیین طول و کاهش تعداد رادیوگرافی استفاده می شوند. هدف از این مطالعه مقایسه کلینیکی رادیوگرافی و اپکس یاب های الکترونیکیRoot ZX و Novapex بود.روش بررسی: در این مطالعه تعداد 73 دندان تک کانال مربوط به بیماران مراجعه کننده به بخش اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی یزد مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا بر روی دندان مزبور حفره دسترسی تهیه شد و طول کانال ریشه توسط دستگاه های Apex locator از نوع Novapex,Root ZX تعیین و سپس با قرار دادن فایل در داخل کانال, رادیوگرافی پری اپیکال به روش موازی گرفته شد. سپس اندازه های به دست آمده از دستگاه های Apex locator و رادیوگرافی پری اپیکال مقایسه شد و با آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون, ویلکاکسون و T زوج شده آنالیز گردید.یافته ها: نتایج حاصل از این مطالعه پس از تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که دستگاه الکترونیکی Root ZX در 46.6% موارد انطباق صد در صد و با پذیرش 0.5 mm خطا در 91.8% موارد نسبت به رادیوگرافی پری اپیکال قادر به نشان دادن اندازه های قابل قبول بود و اختلاف معنی داری بین میانگین طول های اندازه گیری شده توسط Root ZX و رادیوگرافی پری اپیکال مشاهده نشد (P=0.17). دستگاه Novapex در 20.5% موارد انطباق صد در صد و با پذیرش 0.5 mm خطا در 64.4% موارد نسبت به رادیوگرافی پری اپیکال قادر به نشان دادن اندازه های قابل قبول بود و از لحاظ آماری بین میانگین طول های اندازه گیری شده توسط Novapex و رادیوگرافی پری اپیکال اختلاف معنی دار بود (P=0.017). بین دو دستگاه Apex locator اختلاف معنی داری مشاهده نشد (P=0.061).نتیجه گیری: با توجه به دقت دستگاه های Novapex و Root ZX کاربرد آنها همراه با سایر روش ها و یا به تنهایی در خانم های باردار با وضعیت های خاص آناتومیک و به خصوص بیمارانی که مشکلات عدم تعادل عضلانی دارند بسیار سودمند است و استفاده از آن به عنوان مکملی برای رادیوگرافی پری اپیکال در تعیین طول کانال توصیه می گردد.
کلید واژه: کانال ریشه, اپکس یاب, رادیوگراف

لینک کمکی