مقايسه ميزان تام آنتي اكسيدان بزاق در بيماران مبتلا به آفت هاي دهاني راجعه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقايسه ميزان تام آنتي اکسيدان بزاق در بيماران مبتلا به آفت هاي دهاني راجعه :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران)

تعداد صفحات :6

زمینه و هدف: آفت راجعه دهانی یک بیماری التهابی محدود به مخاط دهان می باشد. تقریبا 20% کل جمعیت به این بیماری مبتلا هستند علت آفت کاملا شناخته نشده است. آنتی اکسیدان ماده ای است که دارای توانایی برای حفظ مولکول ها از آسیب است و می تواند شروع آن را به تاخیر اندازد. هدف از انجام این مطالعه مقایسه ظرفیت کلی آنتی اکسیدان در بیماران مبتلا به آفت دهانی راجعه و افراد سالم بود.روش بررسی: مطالعه حاضر از نوع مورد مقطعی-تحلیلی بود. افراد مطالعه به صورت دو گروه انتخاب شدند: 25 بیمار مبتلا به آفت به عنوان گروه مورد و 25 شخص غیرمبتلا به آفت به عنوان گروه شاهد. هر دو گروه از لحاظ سن و جنس مشابه شدند. ظرفیت تام آنتی اکسیدان بزاق این افراد به روش اسپکتروفتومتری در دو گروه اندازه گیری شد. در نهایت داده ها با آزمون Independent sample t-test آنالیز شدند.یافته ها: میانگین و انحراف معیار ظرفیت تام آنتی اکسیدان بزاق در گروه مورد 1.64±0.64 mmol/L و در گروه شاهد 1.49±0.3 mmol/Lبود و ما بین دو گروه اختلاف معنی داری مشاهده نشد (P=0.464).نتیجه گیری: نتایج این مطالعه تفاوت معنی داری بین ظرفیت تام آنتی اکسیدان بزاق در بیماران مبتلا به آفت دهانی و افراد سالم نشان نداد.
کلید واژه: آفت دهانی راجعه, آنتی اکسیدان, بزاق

لینک کمکی