اندازه گيري هم زمان لوزارتان و هيدروکلروتيازيد در فرآورده هاي دارويي با روش اسپکتروفتومتري مشتقي و مشتقي نسبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن اندازه گيري هم زمان لوزارتان و هيدروکلروتيازيد در فرآورده هاي دارويي با روش اسپکتروفتومتري مشتقي و مشتقي نسبي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي کرمان

تعداد صفحات :14

مقدمه: لوزارتان یک عامل ضد فشار خون قوی و غیر پپتیدی است که از طریق مهار گیرنده های آنژیوتانسین II عمل می کند. قرص Hyzaarترکیبی از لوزارتان و هیدروکلروتیازید است که برای کنترل فشار خون مورد استفاده قرار می گیرد. چندین روش برای اندازه گیری هم زمان این دو دارو در فرآورده های دارویی گزارش شده است که از آن جمله می توان به روش هایRP-HPLC , CE, CEC و Multi-syringe chromatographyاشاره نمود.روش: از نمونه های استاندارد لوزراتان و هیدروکلروتیازید به تنهایی و به صورت مخلوط های با نسبت های مختلف در ناحیه مرئی - ماورای بنفش به کمک دستگاه اسپکتروفتومتر طیف گرفته شد. برای اندازه گیری هم زمان دو دارو در حضور یکدیگر, بدون نیاز به جداسازی, لوزارتان با استفاده از تکنیک مشتق نسبی در طیف مشتق سوم با Dl=10nm در طول موج 246.3nm و هیدروکلروتیازید در طیف مشتق نسبی اول Dl=5nm و طول موج 334.4 نانومتر اندازه گیری شد. این روش برای اندازه گیری دو دارو در نمونه های واقعی نیز مورد استفاده قرار گرفت.یافته ها: روش ها رابطه خطی خوبی در محدوده مورد بررسی داشته(r>0.999) . نتایج مربوط به دقت (RSD%) به ترتیب برای لوزاراتان و هیدروکلروتیازید 2.10 و 1.79 و صحت روش بر مبنای درصد خطا (Error%) برای لوزارتان3.3 و برای هیدروکلروتیازید2.3 درصد به دست آمد که مقادیر قابل قبولی هستند. بر اساس نتایج بررسی اعتبار روش, می توان نتیجه گرفت که این روش برای اندازه گیری دارو در فرآورده های دارویی, معتبر و قابل اعتماد می باشد. آنالیز نمونه های واقعی نیز نشان داد که به طور متوسط مقدار هیدروکلروتیازید در حدود 84.9 و مقدار لوزارتان 92.6 درصد نسبت به مقدار برچسب دارو می باشد.نتیجه گیری: به طور کلی می توان گفت که اسپکتروفتومتری UV یک روش ساده, معتبر, ارزان و قابل اعتماد بدون نیاز به استفاده از حلال آلی و مراحل پیچیده آماده سازی نمونه است؛ اندازه گیری هم زمان دو دارو در فرآورده های دارویی که در آزمایشگاه های کنترل کیفیت در صنایع دارویی قابل کاربرد می باشد, در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت و معتبر شناخته شد.
کلید واژه: لوزارتان, هیدروکلروتیازید, اسپکتروفتومتری UV مشتقی, اسپکتروفتومتری UV مشتقی نسبی

لینک کمکی