کيفيت زندگي مبتني بر سلامت در مبتلايان به سرطان پستان تحت درمان با رژيم هاي رايج درماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن کيفيت زندگي مبتني بر سلامت در مبتلايان به سرطان پستان تحت درمان با رژيم هاي رايج درماني :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي کرمان

تعداد صفحات :13

مقدمه: کیفیت زندگی مبتنی بر سلامت یکی از مفاهیم عمیقی است که امروزه در کنار سایر شاخص ها کمی مثل امید به زندگی و بقا, مورد توجه نظام های سلامت قرار گرفته و اهمیت آن به ویژه در بیماری های استحاله ای و درمان های طولانی مدت و پیچیده از جمله سرطان ها, بیش از پیش نمود پیدا کرده است. در این مطالعه به بررسی کیفیت زندگی مبتنی بر سلامت در بیماران تحت درمان با رژیم های درمانی دوستاکسل, آدریامایسین (دوکسوروبیسین), سایکلوفسفاماید (TAC) و 5- فلورویوراسیل, آدریامایسین و سایکلوفسفاماید (FAC) پرداخته شده است.روش: این مطالعه بر روی 100 نفر از بیماران مبتلا به سرطان پستان با تست زیر بغل مثبت که تحت درمان با یکی از دو رژیم درمانی TACیا FAC بودند با استفاده از پرسشنامه استاندارد بین المللی EORTC QLQ-C30 برای سنجش کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در آغاز و پایان دوره شیمی درمانی, به صورت دو سو کور صورت گرفت و داده های حاصل از هر مرحله با کمک آزمون آماری مقایسه میانگین گروه های مستقل در سطح معنی داری 0.05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: نتایج نشان می دهد که با وجود کسان بودن نمرات کیفیت زندگی بیماران در شروع درمان در هر دو گروه, پس از 4 ماه پی گیری, در پایان دوره شیمی درمانی, میانگین نمرات کیفیت زندگی در هر دو گروه کاهش یافت که البته این کاهش در گروه بیماران استفاده کننده از رژیمTAC , نسبت به گروه مقابل, بیشتر بود.نتیجه گیری: استفاده از داروهای شیمی درمانی می تواند به میزان زیاد در کاهش کیفیت زندگی بیماران تحت درمان با این روش ها, موثر باشد. بر این اساس می توان با تقویت روابط بیمار با خانواده, اجتماع, تیم درمانی و استفاده از روش های حمایتی و مشاوره ای, به میزان زیادی به حفظ سطح کیفیت زندگی بیماران کمک نمود.
کلید واژه: کیفیت زندگی مبتنی بر سلامت, شیمی درمانی کمکی, سرطان پستان, تست زیر بغل مثبت

لینک کمکی