توليد بيونانوذرات طلا در سطح باکتري فلز دوست Cupriavidus necator

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن توليد بيونانوذرات طلا در سطح باکتري فلز دوست Cupriavidus necator :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي کرمان

تعداد صفحات :16

مقدمه: نانوذرات طلا کاربردهای فراوانی در علوم پزشکی, دارورسانی هدفمند, تشخیص و درمان هدفمند سرطان و ... دارد. به تازگی روش های زیستی به عنوان روش های دوست دار طبیعت مورد توجه بسیاری قرار گرفته است.روش: با توجه به اهمیت جایگزینی روش های زیستی, در این تحقیق برای اولین بارتولید بیونانوذرات طلا توسط باکتری فلزدوستCupriavidus necator مورد مطالعه قرار گرفت. نانومتری بودن و ویژگی های این ذرات با روش های اسپکتروفتومتر UV-Vis, میکروسکوپ الکترونی عبوری, طیف سنج پراش انرژی و نرم افزار ImageJ بررسی شد.یافته ها: در این مطالعه موفق به سنتز بیوذرات نانومتری در سطح باکتری فلزدوست C. necator با پایداری بالا شدیم. بیشترین یکنواختی در شکل و اندازه نانوذرات در حضور 1.55 میلی گرم بر میلی لیتر بیوماس, 1 میلی مولار هیدروژن تتراکلروآئورات و 25 میلی مولار فرمات مشاهده شد.نتیجه گیری: تولید ذرات طلا در مقیاس نانو توسط باکتری C. necator امکان پذیر است. نانوذرات حاصل از پایداری خوبی برخوردار بود.
کلید واژه: بیونانوذرات, طلا, باکتری, پزشکی

لینک کمکی