توانايي هاي شناختي (تمرکز، حل مساله، حافظه آشکار و ناآشکار) افراد معتاد و سالم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن توانايي هاي شناختي (تمرکز, حل مساله, حافظه آشکار و ناآشکار) افراد معتاد و سالم :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : رفاه اجتماعي

تعداد صفحات :24

مقدمه: هدف از این مطالعه, بررسی توانایی های شناختی (تمرکز, حل مساله و حافظه آشکار و ناآشکار) افراد سالم و معتاد است.روش: در این پژوهش با استفاده از روش تصادفی هدف دار 30 نفر از معتادان مراجعه کننده به مرکز ترک اعتیاد و 30 نفر نیز به صورت تصادفی هدف دار از بین افراد سالم با شرایط سنی و تحصیلاتی مشابه با گروه معتاد انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل آزمون دقت تولوز - پیرون, آزمون حافظه آشکار و ناآشکار و خرده آزمون الحاق قطعات و طراحی مکعب ها از تست وکسلر بود. روش اجرا بدین گونه بود که ابتدا آزمون دقت تولوز - پیرون بعد آزمون الحاق قطعات و طراحی مکعب ها از تست وکسلر بزرگسالان و در انتها آزمون حافظه آشکار و ناآشکار اجرا شد.یافته ها: معتادان در حافظه ناآشکار, تمرکز و توانایی حل مساله, عملکرد ضعیف تری نسبت به افراد سالم داشتند.نتایج: پژوهش ها بیان گر تاثیر مصرف مواد بر هیپوکامپ و ناحیه فرونتال مغز است. و این دو ناحیه در حافظه ناآشکار نقش دارند, همچنین از آن جایی که لوب فرونتال در تصمیم گیری, حل مساله و برنامه ریزی نقش دارد, معتادان در تمرکز و توانایی حل مساله و حافظه ناآشکار عملکرد ضعیف تری نسبت به افراد سالم داشتند.
کلید واژه: معتاد, حافظه آشکار, حافظه ناآشکار, تمرکز, حل مساله

لینک کمکی