نگرش دانشجويان و اساتيد دانشگاه شهيد بهشتي نسبت به مجازات اعدام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن نگرش دانشجويان و اساتيد دانشگاه شهيد بهشتي نسبت به مجازات اعدام :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : رفاه اجتماعي

تعداد صفحات :26

مقدمه: یکی از موضوعات مهمی که در دهه های اخیر در بسیاری از کشورهای صنعتی بحث انگیز بوده و دولتمردان را وادار به تجدید نظر در این زمینه کرده است, قانون مجازات اعدام است. کشورهای اروپایی با ملغی کردن این قانون, هیچ مجرم و قاتلی را دیگر اعدام نمی کنند و اعمال آن را نقض حقوق بشر می دانند ولی هنوز هم کشورها و دولت هایی هستند که به دلایل سیاسی, مذهبی و غیره هنوز این مجازات را در قوانین خود حفظ کرده اند. دو رویکرد کلی نسبت به این مجازات وجود دارد: عده ای معتقدند که مجازات اعدام عاملی بازدارنده از جرم و جنایت است و گروه دیگر چنین مجازاتی را در کاهش ارتکاب جرم بی تاثیر می دانند. هدف این تحقیق آگاهی از نگرش افراد تحصیل کرده و روشنفکر دانشگاهی در خصوص اعمال مجازات اعدام و نوع جرایم مستوجب آن است.روش: برای این منظور 342 دانشجو و 43 استاد دانشگاه شهید بهشتی از گروه های تحصیلی مختلف با روش نمونه گیری در دسترس و متناسب با حجم انتخاب و با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته 38 سوالی (مورد تایید 3 تن از اساتید ذی ربط و با اعتبار و روایی مورد قبول و آلفای کرونباخ 0.82) مورد مطالعه قرار گرفتند.یافته ها: نتایج در دو گروه اساتید و دانشجویان نشان داد که هر دو گروه با حذف کلی مجازات اعدام مخالفند و بیش تر نمونه های مطالعه با این مجازات موافقند (دانشجویان %69.6 و اساتید %48.8), همچنین تفاوت این نگرش در دو گروه معنی دار است (آلفا = 0.05). نتایج در خصوص ارتباط بین جنس و نگرش دانشجویان نشان داد که دختران بیش تر از پسران خواهان مجازات اعدام بوده و این تفاوت از نظر آماری معنی دار است (آلفا = 0.01). اما ارتباط بین جنس و نگرش در گروه اساتید معنی دار نبود.بحث: از نتایج این مطالعه چنین استنباط می شود که معمولا گروه های آسیب پذیر بیش تر خواهان حذف افرادی هستند که حقوق اجتماعی را نادیده گرفته و با ظلم و تعدی به حقوق افراد ضعیف تجاوز می کنند. یافته های این تحقیق با نتایج مطالعه توماس کیل و ویتو جنرو (1998) و مارلا ساندیز و ادموند مک گارل (1995) هماهنگ بود.
کلید واژه: استاد, دانشجو, مجازات اعدام, نگرش

لینک کمکی