نقش مهاجرت مغزها بر بهره وري کل عوامل اقتصاد ايران (1385 - 1345)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن نقش مهاجرت مغزها بر بهره وري کل عوامل اقتصاد ايران (1385 - 1345) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : رفاه اجتماعي

تعداد صفحات :38

مقدمه: بر اساس تئوری های جدید رشد و توسعه اقتصادی و اقتصاد بین الملل مهاجرت مغزها, سرمایه انسانی, فعالیت های تحقیق و توسعه داخلی و خارجی عوامل اصلی و تعیین کننده بهره وری کل عوامل می باشند. در اقتصاد ایران علی رغم اختصاص سهم قابل توجهی از بودجه دولت به هزینه های آموزشی شاهد قدرت رقابت پذیری پایین, اندک بودن سهم رشد بهره وری کل عوامل در رشد اقتصادی و مهاجرت قابل توجه مغزها می باشیم. این مقاله به بررسی نقش مهاجرت مغزها از ایران به کشورهای گروه هفت (G7) بر بهره وری کل عوامل می پردازد.روش: در این تحقیق با استفاده از روش های متداول اقتصاد سنجی به بررسی رابطه مهاجرت مغزها (تعداد افراد تحصیل کرده دانشگاهی و ماهر بالای 25 سال می باشد که به صورت دائمی از کشور مهاجرت کرده اند) با بهره وری کل عوامل اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1385 - 1345 می پردازیم.یافته ها:یافته های این تحقیق, بیان گر آن که مهاجرت مغزها به عنوان یک نقص در تشکیل سرمایه انسانی, با رشد بهره وری کل عوامل رابطه معکوس دارد. به عبارت دیگر مهاجرت مغزها نقش فوق العاده مهم و در عین حال بازدارنده در رشد بهره وری کل عوامل دارد. هم چنین برخلاف اقتصادهای توسعه یافته ضریب متغیر انباشت تحقیق و توسعه داخلی متغیر رابطه متقابل سرمایه انسانی با انباشت تحقیق و توسعه خارجی نقش تعیین کننده ای بر رشد بهره وری کل عوامل ایفا نمی کند.بحث: نتایج نشان می دهد جهت افزایش رشد بهره وری کل عوامل باید توجه جدی به افزایش جاذبه های مغز و کاهش دافعه های مغز, اختصاص سهم قابل توجه از تولید ناخالص داخلی به هزینه های تحقیق و توسعه در کنار اتخاذ سیاست های صحیح اقتصادی در راستای اصلاح قیمت نسبی عوامل و انتخاب شرکای تجاری دارای انباشت تحقیق و توسعه بالا به منظور کاهش شکاف فن آوری و هماهنگ ساختن سیاست های آموزشی و پژوهشی با سیاست های اقتصادی نمود.
کلید واژه: بهره وری کل عوامل, مهاجرت مغزها, سرمایه انسانی, انباشت تحقیق و توسعه داخلی و خارجی

لینک کمکی