مطالعه خانواده هاي شهر شيراز در زمينه عوامل و پيامدهاي مدارا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مطالعه خانواده هاي شهر شيراز در زمينه عوامل و پيامدهاي مدارا :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : جامعه شناسي کاربردي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان)

تعداد صفحات :26

این مقاله به بررسی مدارا, بعنوان به رسمیت شناختن دیگری متفاوت, عوامل و پیامدهای آن در میان خانواده های شهر شیراز می پردازد. به این منظور ابتدا تحقیقات و نظریه های مختلف پیرامون مدارا و عوامل آن مرور شده و سپس 7 فرضیه در زمینه عوامل و 3 فرضیه با محوریت پیامدهای مدارا مورد بررسی قرارگرفت. در مرحله میدانی, تعداد 701 خانواده به روش تصادفی بعنوان نمونه تحقیق انتخاب, و پرسشنامه تحقیق را تکمیل نمودند. یافته های تحقیق نشان می دهد متغیرهای تحصیلات والدین, استفاده از رسانه ها, امکانات زندگی, درآمد خانواده, روابط اجتماعی و فعالیت های مدنی اعضای خانواده دارای رابطه معناداری با میزان حاکمیت مدارا در فضای خانواده ها می باشد. در میان عوامل موثر بر مدارا, روابط و میزان برخورداری از امکانات زندگی, بیشترین تاثیر را بر مدارا نشان داد. در مورد پیامدهای مدارا نیز, نتایج نشان داد که مدارا رابطه معکوسی با تمایل اعضا به ترک خانواده, انحرافات و دورویی در خانواده دارد.
کلید واژه: مدارا, خانواده, روابط, منابع, انحرافات

لینک کمکی