بررسي مقايسه اي نسل اول حقوق بشر جامعه مدني غرب با مباني اسلامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي مقايسه اي نسل اول حقوق بشر جامعه مدني غرب با مباني اسلامي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : جامعه شناسي کاربردي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان)

تعداد صفحات :26

یکی از انواع نگرش و تقسیم بندی حقوق بشر, نگرش نسلی به حقوق بشر است. در این رویکرد سه نسل از حقوق بشر مورد شناسایی قرار می گیرد: 1. نسل اول که ریشه و مبانی آن مقوله "آزادی" است. 2. نسل دوم که این نسل بندی و مفاهیم آن با مفهوم "برابری" است. 3. نسل سوم که ریشه و اساس آن بر مقوله برادری مبتنی بوده؛ بر مقایسه اومانیستی استوار است و با رویکرد و نگرش اسلامی کمتر سازگاری دارد. هدف این تحقیق نقد و بررسی مواد یک تا 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر, در ترازوی آیات قرآن است. روش تحقیق در این نوشته روش تحلیلی-اسنادی است.نتایج مطالعه نشان داد که محورهای نسل اولی حقوق بشر در مواد ابتدایی تا میانه اعلامیه جهانی حقوق بشر, لزوما با مفاهیم اسلامی سازگاری کاملی ندارد بلکه در برخی موارد سازگار و در برخی موارد ناسازگار است. به زعم نویسنده, ریشه این ناسازگاری در نگرش اومانیستی حاکم بر مفاد حقوق بشری نسل اول است و اگرچه این نگرش در نسل های بعد نیز وجود دارد اما در نسل های بعدی که عمدتا رویکردی کل گرایانه و جمع گرایانه تر پیدا می شود و از محوریت انسان فاصله گرفته می شود؛ سازگاری ها هم افزون تر می شود.
کلید واژه: آیات قرآن, حقوق بشر, نگرش نسل, نسل اول حقوق بشر, مبانی اسلامی, اعلامیه جهانی حقوق بشر

لینک کمکی