بررسي الگوي مکاني لکه هاي زادآوري در جنگل هاي طبيعي راش (Fagus orientalis Lipsky) (مطالعه موردي: بخش گرازبن، جنگل خيرود)

یه : مجله جنگل ايرانتعداد صفحات :14فرایندهای طبیعی و فعالیت های انسان، ب ه طور مداوم سبب دگرگونی سیمای جنگل ها می شوند. لکه های زادآوری، از عوامل تغییر و تحولات در سیمای جنگل ها هستند. آگاهی از الگوی مکانی و تحلیل ساختاری لکه های زادآوری در مدیریت پایدار جنگل ها ضروری است. با این هدف، بخش گرازبن از جنگل خیرود برای بررسی انتخاب و نقشه کلیه لکه های زادآوری موجود در آن تهیه شد. در این تحقیق از آنالیز سنجه های سیمای سرزمین در ترکیب با روش آنالیز گرادیان در محیط Fragstats استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که الگوی پراکنش لکه ها در پارسل های مختلف بیشتر به صو

پيش‌بيني نحوه اثرگذاري عوامل موثر بر تورم با استفاده از مدل‌هاي ميانگين‌گيري پويا

یش‌بینی تورم بیشتر در قالب منحنی فیلیپس سنتی بود که رابطه تورم و بیکاری براساس آن مفهوم پیدا می‌کرد، اما بعد از چند دهه و به خصوص بعد از نقد لوکاس، منحنی فیلیپس اولیه دچار تحولات شگرفی شد. منحنی جدید، تورم واقعی و انتظاری را نه به نرخ بیکاری، بلکه به مقیاسی از هزینه‌ نهایی کل مرتبط می‌سازد. از آنجا که هزینه‌ نهایی در الگوی اصلی منحنی فیلیپس نوکینزینی، تورم را تحریک می‌کند، موجب می‌شود که تدوین مدل‌هایی که در پیش‌بینی تورم کارا عمل کنند با مشکل روبه‌رو شوند. از این‌رو با استفاده از مدل TVP-DMA که توانایی رفع این عیوب را دارد، سعی در ارتقای کارایی پ

بررسي برخي از پديده هاي فکري نو موثر بر انقلاب مشروطه

یه : مسكويهتعداد صفحات :25گسترش روابط ایران و اروپا در قرن 13ه.ق/19م و شکست ایران در جنگ با روسیه، باعث ایجاد تحولات وسیع در ساختار اقتصادی و فرهنگی و پیدایش اندیشه اصلاح طلبی در عصر قاجار گردید. تداوم جریان اصلاحات در دوره های بعد، مقدمات لازم در راستای ظهور موسسات تمدنی جدید و پدیده های فکری نو، از جمله تاسیس دارالفنون، انتشار روزنامه های دولتی و غیردولتی برون مرزی، ترجمه و تالیف کتاب های جدید و احداث مدارس نو را در عصر ناصری و مظفری فراهم آورد. در همین راستا، دو جریان عمده فکری جامعه، یعنی منورالفکران و علمای دینی نوگرا با در نظر داشتن بحران های سیاس