مطالعه اثر اندازه بذر بر مولفه‏هاي جوانه‌زني نخود ايراني (Cicer arientinum L.)

زیابی اثر اندازه بذر بر شاخص‏های جوانه‏زنی بذرهای نخود ارقام هاشم و آرمان، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار در زمستان 1390 در آزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشگاه آزاد اسلامی مشهد انجام شد. عوامل آزمایش شامل ژنوتیپ بذر در دو سطح (ارقام هاشم و آرمان) و اندازه بذر در چهار سطح (کوچک، متوسط، بزرگ و شاهد) بود. نتایج نشان داد که اثر اندازه بذر و ژنوتیپ بر درصد و سرعت جوانه‏زنی، طول ساقه‏چه، وزن تر، وزن خشک و شاخص بنیه گیاهچه معنی‌دار بود و با افزایش اندازه بذر، درصد و سرعت جوانه‌زنی کاهش یافت. بیشترین درصد جوانه‌زنی در بذرهای

نقش مهندسي ارزش درکاهش زمان و هزينه و افزايش سوددهي در اجراي پروژه هاي سازه هاي فولادي با اتصالات پيچ و مهره اي

مقاله: مهندسی ارزش از تکنیک های بسیار قدرتمند درحل مسیله، کاهش هزینه ها و بهبود کیفیت و عملکرد طرح ها است و طرف دیگر پروژه های عمرانی یکی از عوامل محرک در توسعه و اقتصاد ملی است، بنابراین با توجه به اهمیت موضوع در این پژوهش به بررسی نقش مهندسی ارزش درکاهش زمان ، هزینه و افزایش سود دهی پروژه های سازه های فولادی با اتصالات پیچ و مهره ای می پردازیم ، تا بتوانیم تاثیر مهندسی ارزش را در کاهش هزینه و زمان ببینیم و در نتیجه بتوانیم نقش آن در جلوگیری از اتلاف منابع مالی و اقتصادی در اجرای یک پروژه عمرانی مورد بررسی قرار دهیم. بر این اساس نسبت به تهیه پرسش

چالش هاي علم و فناوري در آينده

و دانشگاهتعداد صفحات :9یافته های علمی مبتنی بر آینده نگری، حاکی از این واقعیت است که عمده ترین تحولات در زمینه آینده نگری، معطوف به تغییراتی است که ناشی از تاثیرات علم و فناوری می باشد. نگاهی به تغییرات زیست محیطی و یا بررسی مهاجرت در دهه های اخیر، کمبود آب و خصوصا آب آشامیدنی و سایر تحولات کلانی که شاهد آن هستیم، ریشه در تحولات علم و فناوری دارند. كلید واژه: علم و فناوری، ارتباط صنعت و دانشگاه، آینده نگری