تاثير استفاده از پيش پالس و هدف نانوساختار بر ميزان گسيل پرتو ايکس از پلاسماي توليد شده به وسيله ليزرهاي پرتوان

ش فيزيک ايرانتعداد صفحات :6در این مقاله تاثیر استفاده از پیش پالس لیزری بر میزان افزایش پرتو ایکس ترمزی از اهداف فلزی نانو ساختار تحت تابش پالس لیزری پرتوان بررسی می شود. میزان گسیل پرتو ایکس از اهداف معمولی و نانو ساختار مقایسه شده است. محاسبات نشان می دهند که با انتخاب یک چگالی مناسب برای لایه نانویی، میزان تابش پرتو افزایش قابل توجهی خواهد داشت. همچنین استفاده از یک پیش پالس لیزری با شدت و فاصله زمانی مناسب نسبت به پالس اصلی می تواند موجب افزایش بیشتر تابش پرتو از هدف نانو ساختار شود. هنگامی که شدت پیش پالس از یک مقدار مشخص (1013W/ cm2 ) بیشتر شود، فرآین

آناليز احتمالاتي پايداري سد انحرافي در برابر پديده جوشش

مقاله: یکی از مهمترین مسایل در طراحی سد های انحرافی، مقدار نشت آب از پی سد می باشد. آنالیز تراوش در طراحی سدها از لحاظ ایمنی سد بسیار مهم می باشد چرا که جریان آب در پی سد باعث به وجود آمدن فشار آب حفره ای و نیروهای تراوشی می شود، که اگر مقدار این نیروها در حد مجاز نباشد، مصالح پی سد دچار مشکلات عمده ای از قبیل جوشش و فرسایش داخلی خواهد شد، که در نهایت منجر به خرابی سد می گردد. در این تحقیق اثر عدم قطعیت موجود در وزن مخصوص غوطه وری خاک و نفوذپذیری در جهت افقی و قایم در آناليز احتمالاتي پايداري سد انحرافي در برابر پديده جوشش با اعمال روش اجزای محدود به همراه تیوری میدان تصادفی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

مقايسه اثربخشي شناخت درماني، حساسيت زدايي تدريجي و آموزش شيوه هاي صحيح مطالعه در کاهش اضطراب امتحان و افزايش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر

یه : پژوهش هاي نوين روانشناختي (روانشناسي دانشگاه تبريز)تعداد صفحات :26تحقیق حاضر در صدد بر آمده است تا اثربخشی روش های شناخت درمانی، حساسیت زدایی تدریجی و آموزش شیوه های صحیح مطالعه را در کاهش اضطراب امتحان و افزایش عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر پایه سوم دبیرستان شهر سقز مورد مقایسه قرار دهد. بدین منظور 160 نفر به شیوه تصادفی از آموزش و پرورش شهرستان سقز انتخاب شدند. از طریق آزمون اضطراب امتحان اشپیلبرگر و مصاحبه بالینی 43 نفر مضطرب شدید شناخته شدند. سپس 40 نفر از این تعداد به شیوه تصادفی در گروه های آزمایشی (سه گروه) و کنترل (یک گروه) قرار گرفتند. گروه