تخريب سونو فوتو کاتاليتيکي 4-کلرو نيترو بنزن در حضور نانو ذرات TiO2

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تخريب سونو فوتو کاتاليتيکي 4-کلرو نيترو بنزن در حضور نانو ذرات TiO2 :


تعداد صفحات : 6

در این کار تخریب 4- کلرو نیترو بنزن (CNB) در محلول آبی با استفاده از التراسونیک, فوتوکاتالیز با نانو ذرات TiO2 و ترکیب دو روش فوق مورد بررسی قرارگرفت. آزمایشات با یک سونیکاتور مدلUP 400S با فرکانس KHz 24 و توان W400 انجام شد. در طول آزمایش دمای محلول در C °30 ثابت نگه داشته شد و pH محلول در رنج های 2, 6, 8 و 10 کنترل شد. نانو ذرات TiO2 (روتیل و آناتاز) به عنوان کاتالیست برای افزایش کارایی فرآیند سونولیز به­ کار رفتند. نتایج نشان داد که حضور نانو ذرات TiO2 عموماً تاثیر کمی روی میزان تخریب دارد ( ماکزیمم10%در مورد فرم آناتاز). تاثیر pH, قدرت دستگاه سونولیز و مقدارکاتالیزور در تخریب کلرو نیترو بنزن مورد بررسی قرارگرفت. مقدار تخریب آلاینده و غلظت آن با اسپکتروفتومتر اندازه­گیری شد و مشخص گردید که مقدار تخریب در روش سونو ­فتوکاتالیست بیش­تر از سونولیز تنها و فتوکاتالیز می­باشد. هم­چنین اثر قدرت سونولیز و مقدار کاتالیزور در تخریب بیش­تر ازpH می­باشد. در شرایط بهینه با قدرت و مقدار کاتالیزور(g/L TiO2 2/0), 98/99 درصد مقدار تخریب مشاهده شد.

لینک کمکی