تخريب فتوشيميايي 4-کلرو2-نيترو فنل با استفاده از اکسيد روي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تخريب فتوشيميايي 4-کلرو2-نيترو فنل با استفاده از اکسيد روي :


تعداد صفحات : 4

در این بررسی حذف فتوکاتالیتیکی ترکیب 4-کلرو2-نیترو فنل با استفاده از کاتالیزور ZnO مورد آزمایش قرار گرفته است. طبق تحقیقات انجام یافته برای تعیین مقدار بهینه کاتالیست, اثر غلظت 4-کلرو2-نیترو فنل, مدت زمان تماس با استفاده از اسپکتروفتومتر UV-Vis مورد بررسی قرار گرفت که بیش­ترین تخریب بعد از 60 دقیقه اتفاق افتاد. نتایج نشان داد میزان حذف به شدت تابع غلظت کاتالیست می­باشد و تغییر غلظت 4-کلرو2-نیترو فنل تأثیر چندانی بر روی میزان حذف ندارد.

لینک کمکی