بررسي حذف رنگ آزوي Acid Red 88 به روش انعقاد الکتريکي در حضور الکتروليت هاي KI , KCl

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي حذف رنگ آزوي Acid Red 88 به روش انعقاد الکتريکي در حضور الکتروليت هاي KI , KCl :


تعداد صفحات : 4

در این تحقیق تأثیر دو الکترولیت بر راندمان حذف محلول شاام اساید رد 88 باا اساتداده از الکترواناقااد (DC) بررسای گردیاد . کاارا یی دوالکترولیت ) KI و KCl ( به تنهایی مورد مقایسه قرار گرفت. فاصله بین الکترودها mm15 , pH محلول 7 / 6 بود و دانسیته جریان حادود A m-2 57 انتخاب گردید. یک س الکتروشیمیایی ساده با یک الکترود آهنی به عنوان آند و یک الکتارود آلومینیاومی باه عناوان کاتاد تهیاه و بارایمحلول mg L-140 AR88 , mg L-1200 از KI و KCl به طور جداگانه به کاربرده شد و درصاد حاذف رناه باه ترتیا 15 % و 45 % بااد از 4دقیقه الکترولیز به دست آمد. تقریباً حذف کام رنه پس از 20 دقیقه با دو الکترولیت حاص شد.

لینک کمکی