سنتز و بررسي اثرات سميت سولي و ضدسرطاني ترکيب فنچيل-3و4 -دي‌متوکسي بنزوات بر سلول‌هاي سرطان پروستات در شرايط invitro

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن سنتز و بررسي اثرات سميت سولي و ضدسرطاني ترکيب فنچيل-3و4 -دي‌متوکسي بنزوات بر سلول‌هاي سرطان پروستات در شرايط invitro :


تعداد صفحات : 5

سرطان دومین عامل مرگ در سراسر جهان می‌باشد. روش‌های درمان این بیماری اغلب ناکارا بوده و علی‌رغم وجود روش‌های درمانی موجود, هم­چنان نیاز به تحقیق برای کشف روش‌های جدید و هدفمند برای درمان این بیماری احساس می‌شود. هدف از این پژوهش, سنتز منوترپنوئیدی به­نام فنچیل-3و4دی‌متوکسی بنزوات (FDB) از طریق انجام واکنش استریفیکاسیون بین فنچیل- 3و4- دی‌متوکسی بنزوات و بررسی اثرات سمیت سلولی و ضدسرطانی این ترکیب بر روی سلول‌های سرطانی پروستات PC3 و سلول‌های فیبروبلاست انسانی HFF3, به­عنوان نمونه‌ی سلولی طبیعی در شرایط in vitro بود. اثرات سمیت سلولی و میزان مرگ سلول‌ها تحت اثر غلظت‌های مختلف FDB در سه بازه زمانی 24, 48 و 72 ساعت با استفاده از روش اسپکتروفتومتری و از طریق بررسی میزان احیا شدن ماده آلاماربلو انجام پذیرفت و در هر مورد مقدار IC50 محاسبه گردید. در نهایت بر روی مقادیر IC50 به­دست آمده از سلول‌‌های PC3 در مقایسه با سلول‌های HFF3 تجزیه و تحلیل آماری انجام گردید و مقدار P-value برای هر سه بازه زمانی محاسبه شد که همگی در سطح 05/0P< معنی‌دار بودند. کوچک بودن مقادیر IC50 بر روی سلول‌های PC3 در مقایسه با سلول‌های HFF3, نشان می‌دهد که ماده‌ی FDB می‌تواند اثرات ضدسرطانی داشته باشد.

لینک کمکی