اندازه‌گيري اسپکتوفوتومتري نيتريت در آب‌هاي خليج چابهار بعد از مشتق‌سازي و پيش تغليظ آن به روش ميکرو استخراج مايع - مايع پخشي مبتني بر قطره جامد آلي شناور (DLLME-SFO)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن اندازه‌گيري اسپکتوفوتومتري نيتريت در آب‌هاي خليج چابهار بعد از مشتق‌سازي و پيش تغليظ آن به روش ميکرو استخراج مايع - مايع پخشي مبتني بر قطره جامد آلي شناور (DLLME-SFO) :


تعداد صفحات : 8

با توجه به اهمیت و حساسیت اندازه‌گیری‌های انجام شده در نمونه‌های آب دریا و پیچیدگی بافت مربوطه, استفاده از روش‌های آماده­سازی نمونه امری اجتناب‌ناپذیر است. نیتریت از جمله مواد مغذی در آب دریا محسوب می‌شود که در مقادیر بالاتر نقش یک آلودگی بالقوه را بازی کرده و چرخه‌های زیستی دریا را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این تحقیق پارامترهای موثر بر میکرو استخراج مایع - مایع پخشی مبتنی بر قطره جامد آلی شناور به منظور استخراج و اندازه‌گیری اسپکتوفوتومتری نیتریت در آب دریا مورد بررسی قرار گرفت. به منظور ایجاد بیش‌ترین هم­خوانی در روش پیش تغلیظ پیشنهادی, پارامترهای مورد نظر در محیط آب دریای مصنوعی بهینه‌سازی شدند. در مرحله مشتق سازی, از معرف 2 و 3- دی آمینو نفتالن استفاده شد که در محیط اسیدی با نیتریت واکنش داده و تشکیل 1- نفتوتری آزول می‌دهد که در طول موج 365 نامومتر نور مرئی را جذب می‌کند. سپس مشتق تشکیل‌ شده را به روش DLLME-SFO استخراج کرده که مهم‌ترین پارامترهای موثر بر آن از جمله نوع و حجم حلال استخراجی (250 میکرولیتر 1- دودکانول), نوع و حجم حلال پخشی (1.2 میلی‌لیتر متانول), pH (5/9 ) به دست آمدند. تحت شرایط بهینه استخراج, دامنه خطی به دست آمده از جذب مشتق 5000-250 میکروگرم بر لیتر با ضریب تعیین 996/0 به دست آمد. در پایان با به­کارگیری روش مذکور مقدار نیتریت را در آب‌های خلیج چابهار مورد اندازه‌گیری قرار داده که دامنه غلظتی ppm 76/1- 77/0 به دست آمد.

لینک کمکی