بررسي تراکم و تنوع فيتوپلانکتون ها در آب هاي ساحلي بندرعباس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي تراکم و تنوع فيتوپلانکتون ها در آب هاي ساحلي بندرعباس :


تعداد صفحات : 13

تراکم و تنوع فیتوپلانکتون ها در آب های ساحلی بندرعباس در دو فصل زمستان 1388 و بهار 1389 در 4 ایستگاه خور شیلات, بندر شهیدباهنر, خور مخابرات و سورو مورد بررسی قرار گرفت. عملیات نمونه برداری به صورت ماهانه از لایه سطحی آب انجام شد .در این مطالعه 48 جنس فیتوپلانکتونی متعلق به شاخه های دیاتومه, دینوفلاژله, سیانوفیسه و هاپتوفیسه شناسایی شدند که دیاتومه ها با 31 جنس (59/64%), دینوفلاژله ها با 13 جنس (08/27%), سیانوفیسه ها با 3 جنس (25/6%) و هاپتوفیسه ها با 1 جنس (08/2%) به ترتیب غالب ترین جوامع فیتوپلانکتونی بودند. Amphora , Coscinodiscus , Pleurosigma جنس های غالب دیاتومه ها و Gymnodinium, Prorocentrum, Peridinium جنس های غالب دینوفیسه ها و Oscillatoria و Coccolithopher به ترتیب مهمترین جنس های سیانوفیسه ها و هاپتوفیسه ها در این مطالعه بودند. میانگین تراکم دینوفلاژله ها 10886, دیاتومه ها 5340, سیانوفیسه ها 3070 و هاپتوفیسه ها 391 سلول در لیتر بدست آمد. بازه شاخص تنوع زیستی مارگالف برای جوامع فیتوپلانکتونی آب های ساحلی بندرعباس از 332/0 تا 035/2 گزارش شد که بیشترین شاخص تنوع زیستی مارگالف در طول مطالعه در ایستگاه باهنر و کمترین آن در خور مخابرات به ثبت رسید. بنا بر نتایج آزمونهای غیرپارامتریک کروسکال- والیس و کولموگروف- اسمیرنوف بین فراوانی فیتوپلانکتون ها در ماه های مختلف مطالعه اختلاف معنی دار آماری وجود داشته) 05/0>p) ولی در ایستگاه های مختلف فراوانی فیتوپلانکتون ها دارای اختلاف معنی دار آماری نبوده است(05/0p>).

لینک کمکی