بررسي باکتريولوژيک فلور طبيعي پوست و آبشش در ماهي شورت Sillago sihama و ارتباط آن با آلودگي سواحل بندرعباس (شمال خليج فارس)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي باکتريولوژيک فلور طبيعي پوست و آبشش در ماهي شورت Sillago sihama و ارتباط آن با آلودگي سواحل بندرعباس (شمال خليج فارس) :


تعداد صفحات : 14

مطالعه باکتریایی پوست و آبشش ماهی شورت از زمستان 1391 تا پاییز 1392 به منظور بررسی ارتباط بین آلودگی آ بهایسواحل بندر عباس صورت گرفت. برای این منظور تخمینی فصلی بصورت کمی و کیفی از فلور موجود باکتریایی در آب, پوستو آبشش ماهیان شورت صید شده از ایستگاه های مختلف انجام شد و در حد امکان تاحد جنس مورد شناسایی قرار گرفت.نمون ههای ماهی و آب از 3 ایستگاه جمع آوری شد. میانگین تعداد کل باکتری های قابل مشاهده در آب دامنه ای از ±2/9×1031/2 تا 2/3±3/1 ×104 )واحد تشکیل دهنده کلونی( ) cfu/ml ( ,در پوست ±2/9×105 4/3 تا cfu/cm2 4/1±3/9×106 و درتارهای آبششی ±2/8×107 1/2 تا cfu/g 2/3±3/1×107 را برخوردار بود.روی هم رفته, 6 جنس باکتریایی از پوست و آبشش ماهیشورت شناسایی گردید که بیشترین تعداد احتمالی از اشرشیا کلی )کلیفرم ها( و استافیلوکوک کواگولاز مثبت و همچنین کلبزیلا باحضور بیش از 20 % در تمامی گروه ها حکایت داشته است. روش مورد استفاده برای تعیین کلیفرم ها, اشرشیا کلی و استافیلوکوککواگولاز مثبت بر بیشترین تعداد احتمالی ) MPN ( استوار بود. نتایج نشان داد,که آب نمونه برداری شده نیز, مشابهت زیادی از نظرترکیبات باکتریایی پوست و آبشش را در این نوع ماهی داشت. این مسئله می تواند این نکته را بازگو کند که فلور باکتریایی این ماهی,چه بسا شرایط باکتریایی آب پیرامون خود را منعکس نماید و بنابراین یک شاخص بالقوه ای از آلودگی را مطرح نماید. همچنینبیشترین تعداد فلور باکتریایی پوست و آبشش درفصل تابستان و کمترین تعداد در زمستان بود.

لینک کمکی