اثر نمک و نگهداري در شرايط انجماد بر ميزان آبچک، پروتئين موجود در آبچک و ازت کل فرار در چهار گونه کفال طلايي (Liza aurata)، اردک ماهي (Esox Lucius)، کپور (Cyprinus carpio) و ماهي سفيد (Rutilus frisii kutum) درياي خزر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن اثر نمک و نگهداري در شرايط انجماد بر ميزان آبچک, پروتئين موجود در آبچک و ازت کل فرار در چهار گونه کفال طلايي (Liza aurata), اردک ماهي (Esox Lucius), کپور (Cyprinus carpio) و ماهي سفيد (Rutilus frisii kutum) درياي خزر :


تعداد صفحات : 10

این تحقیق به منظور اندازه گیری و مقایسه میزان آبچک, پروتئین موجود در آبچک و ازت کل فرار ماهی کفال طلایی (Liza aurata), اردک ماهی (Esox Lucius), کپور (Cyprinus carpio) و ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) در تیمارهای بدون نمک, 2 و 5 درصد نمک در شرایط نگهداری 18- درجه سانتیگراد هنگام دیفراست در فریزرهای خانگی انجام شد. برای هر تیمار 5 قطعه ماهی تهیه شد. میانگین طول کفال طلایی, اردک ماهی, کپور و ماهی سفید به ترتیب 78/2±32/35, 03/2±55/28, 85/1±62/30 و 59/3±57/42 سانتیمتر بود. همچنین میانگین وزن ماهیان مورد مطالعه به ترتیب 64/21±72/432, 82/11±39/124, 01/36±73/722 و 12/38±41/763 گرم بود. بر اساس نتایج بالاترین میزان آبچک 27/4±12/50 گرم و پروتئین موجود در آبچک 32/0±88/4 درصد در ماهی سفید 5 درصد نمک و پایین ترین میزان آبچک 47/0±67/1 گرم در اردک ماهی بدون نمک مشاهده گردید (05/0>P). همچنین پایین ترین میزان پروتئین آبچک 39/0±17/2 درصد در کفال طلایی 5 درصد نمک بود. بالاترین میزان ازت کل فرار در کپور معمولی 2 درصد نمک (28/1±02/18 میلی گرم در 100 گرم) و پایین ترین میزان این شاخص در ماهی کفال طلایی 2 درصد نمک (05/0±28/3 میلی گرم در 100 گرم) بود (05/0>P). در این تحقیق میزان نمک بر میزان آبچک ماهیان منجمد تاثیر داشت (05/0>P), اما بر میزان پروتئین موجود در آبچک و ازت کل فرار تاثیری نداشت

لینک کمکی