نقش سلامت روان در رفتارهاي خلاقانه دانش آموزان شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن نقش سلامت روان در رفتارهاي خلاقانه دانش آموزان شهر تهران :


تعداد صفحات : 24

هدف: هدف از پژوهش حاضر, نقش سلامت روان در رفتارهای خلاقانه دانش آموزان بود. روش پژوهش: روش تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ جمع آوری داده ها, توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان مدارس دخترانه شهر تهران در سال تحصیلی 96-97 بود. نمونه‌ی این پژوهش متشکل از 150 نفر از دانش آموزان دختر شهر تهران بودند که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزار به کار گرفته‌شده, پرسشنامه های سلامت عمومی گلدبرگ و پرسشنامه خلاقیت کودکان از نظر معلمان بود. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها, از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که بین سلامت روان و رفتارهای خلاقانه رابطه منفی و معنادار وجود دارد. همچنین, نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که اضطراب و بی خوابی در بین مؤلفه های سلامت روان قادر است به میزان 60/0- از واریانس رفتارهای خلاقانه را پیش بینی نماید. نتیجه‌گیری: بر اساس یافته های پژوهش می توان گفت: یکی از عوامل تأثیرگذار بر رفتارهای خلاقانه دانش آموزان, سلامت روانی آن هاست.

لینک کمکی