رابطه‌ي بين هوش اجتماعي و خودکارآمدي با سبک حل مسأله‌ي خلاق دانش‌آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن رابطه‌ي بين هوش اجتماعي و خودکارآمدي با سبک حل مسأله‌ي خلاق دانش‌آموزان :


تعداد صفحات : 34

چکیده: هدف: بررسی رابطه‌ي بين هوش اجتماعي و خودکارآمدي با سبک حل مسأله‌ي خلاق دانش‌آموزان دختر شهر اردبیل است. روش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه‌ی آماری پژوهش را همه‌ی دانش‌آموزان دختر مقطع دبیرستان دوره دوم شهر اردبیل (6745 نفر) که در سال تحصیلی 95-94 مشغول به تحصیل بودند, تشکیل دادند, که از بین آن‌ها به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای و بر اساس جدول کرجسی - مورگان تعداد 380 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش, پرسشنامه‌ی سبک حل مسأله, پرسشنامه‌ی خودکارآمدی و مقیاس هوش اجتماعی ترومسو است. برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار آماری SPSS 20 و آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته‌ها: نتایج آزمون همبستگی نشان داد که روابط مثبت و معنی‌داری بین هوش اجتماعی و خودکارآمدی با سبک حل مسأله‌ی خلاق وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که 9 درصد از کل واریانس سبک حل مسأله‌ی خلاق به وسیله‌ی متغیرهای هوش اجتماعی و خودکارآمدی پیش‌بینی می‌شود, که خودکارآمدی به‌طور معناداری توان پیش‌بینی سبک حل مسأله‌ی خلاق را دارد. نتیجه‌گیری: بنابراین, می‌توان نتیجه گرفت که هوش اجتماعی و خودکارآمدی از متغیرهای مؤثر و مرتبط با سبک حل مسأله‌ی خلاق می‌باشند.

لینک کمکی