تحليل محتواي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش بر اساس خلاقيت و شادکامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحليل محتواي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش بر اساس خلاقيت و شادکامي :


تعداد صفحات : 37

‏ زمینه: توجه به شادکامی و خلاقیت و بررسی تأثیر آن بر جنبه ­های گوناگون زندگی افراد یکی از اهداف و وظایف دولتی است؛ که یکی ابزارهای تحقق این مهم, سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است. هدف: این پژوهش به منظور تعیین میزان اهمیت به شادکامی و خلافیت در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش انجام شد. روش: پژوهش به روش توصیفی از نوع تحلیل محتوا (کمی و کیفی) انجام شد. جامعه آماری, سند تحول بنیادین آموزش و پرورش (1390) است, که در هشت فصل در 63 صفحه در سال 1397بررسی شد و کل جامعه به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. ابزار پژوهش درروش تحلیل محتوا به کمک نرم افزار وسیاه وارسی محقق ساخته است. شادکامی در این مقاله بر اساس نظریه جدید بهزیستی (پرما) و مفاهیم شادکامی و خوشکوفایی که توسط سلیگمن(2011) مطرح شده است؛ مورد بررسی قرار گرفت (13 مؤلفه اصلی و 19 مؤلفه فرعی), مراحل خلاقیت نیز, بر اساس تقسیم­ بندی والاس(1926) در چهار مرحله: 1- آمادگی, 2- نهفتگی, 3- الهام و 4- تحقق؛ مورد بررسی قرار گرفت.روایی پژوهش توسط پنج تن از متخصصان مرتبط مورد تأیید قرار گرفت. به منظور تعیین پایایی پژوهش, فصل سه سند توسط یک متخصص روانشناسی مجدداً کدگذاری شد و ضریب پایایی اسکات در بعد متن برابر با 0/83بدست آمد, که مورد تأیید است. یافته­ ها: جهت تجزیه و تحلیل داده­ ها نیز از روش­های توصیفی و تحلیلی استفاده شد,جهت سازمان‌دهی و کمک به تحلیل داده­ها از نرم­افزار MAXQDAاستفاده ش دو پس از تعیین فراوانی شاخص ­ها, روش "آنتروپی شانون" مورد استفاده قرار گرفت.در مورد خلاقیت, بیشترین مقدار با اطلاعلاتی مربوط به مرحله تحقق (0/259) و بیشترین مقدار ضریب اهمیت مربوط به مرحله الهام (0/272) است. در خصوص مؤلفه ­های شادکامی, میزان بار اطلاعاتی مؤلفه بهبود­پذیری فردی (0/192), خوش­بینی علمی (0/166) و روابط مثبت در بخش سازمانی (ملی) (0/128), به ترتیب بیشترین مقدار و کمترین مقدار نیز مربوط به مؤلفه ­های معنا و هدف در بعد فردی (0/017 ) و روابط مثبت ( 0/020) است. نتیجه گیری: بر اساس یافته ­های پژوهش می­توان گفت به مراحل خلاقیت در سند توجه چندانی نشده است, همچنین به مؤلفه های شادکامی نیز به میزان یکسانی توجه نشده است؛ لذا می بایست در بازنگری های بعدی سند به مؤلفه ­های دیگر شادکامی نیز پرداخته شود و برنامه­ ریزان آموزشی بر این اساس اقدام نمایند.

لینک کمکی