رابطه بين سرمايه روانشناختي با خلاقيت مديران زن مدارس شهر دزفول

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن رابطه بين سرمايه روانشناختي با خلاقيت مديران زن مدارس شهر دزفول :


تعداد صفحات : 24

زمینه: خلاقیت عاملی مؤثر و کلیدی در حوزه فعالیت­های علوم اجتماعی, روانشناسی و آموزش و پرورش است. در دنیای متمدن امروز بقا و موفقیت فعالیت­های بشری در حوزه ­های مختلف به خلاقیت در آن حوزه بستگی دارد. عوامل متعددی بر خلاقیت اثرگذار است که سرمایه روانشناختی از جمله آن عوامل هستند. هدف: هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه بين سرمايه روانشناختي با خلاقيت مديران زن مدارس شهر دزفول بود. روش: روش پژوهش همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را تمامی مدیران زن مدارس دزفول و نمونه پژوهش را 101 نفر از این مدیران که بصورت سرشماری انتخاب شدند, تشکیل می­دهد. برای جمع ­آوری اطلاعات از پرسشنامه­ های سرمایه روانشناختی لوتانز(2007) و خلاقیت رندسیپ (1986) استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ­ها از روش­های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شده است. یافته‌ها: نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد سرمایه روانشناختی(0/05=r), خودکارآمدی (0/61 =r), امیدواری (0/35 =r), خوش­بینی (0/43 =r) و تاب آوری (0/31 =r) با خلاقیت رابطه مثبت و معناداری (0/001<P) دارد. همچنین نتایج رگرسیون نشان داد, سرمایه روانشناختی 19 درصد از واریانس عملکرد خلاقانه مدیران زن را تبیین می‌کند. نتیجه گیری: بنابراین نتایج پژوهش بیانگر این مطلب بود که وجود سرمایه روانشناختی بالا به افزایش خلاقیت مدیران در سازمان منجر می­شود و اگر زمینه بروز خلاقیت فراهم شود فرایند عملکرد سازمانی بهبود می­ یابد و هر چه در این تعامل سرمایه روانشناختی کم باشد, میزان خلاقیت مدیران کاهش می­یابد.

لینک کمکی