ارزيابي ژنتيکي برخي جمعيت‌هاي گياه دارويي زيره‌ سياه (Carum carvi)با استفاده از نشانگرهاي RAPD و ISSR

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارزيابي ژنتيکي برخي جمعيت‌هاي گياه دارويي زيره‌ سياه (Carum carvi)با استفاده از نشانگرهاي RAPD و ISSR :


تعداد صفحات : 18

در این تحقیق به‌منظور, تعیین رابطه خویشاوندی و فاصله ژنتیکی بین جمعیت‌های زیره­ی سیاه از نشانگرهای RAPD و ISSR استفاده شد. با استفاده از نشانگر RAPD در مجموع 126 آلل تکثیر شد که آغازگر TIBMBC08 و TIBMBA02 با 7 آلل کمترین تعداد و آغازگر TIBMBC05با 22 آلل بیشترین تعداد داشتند. در نشانگر ISSR در مجموع 79 الل شناسایی که آغازگر UBC112 با 1 الل کمترین تعداد و آغازگر UBC809 با 15 آلل بیشترین تعداد داشتند. در نشانگر RAPD, بیشترین میزان شاخص چند شکلی با میزان 94/0 مربوط به آغازگر TIBMBC05و کمترین میزان شاخص چندشکلی با میزان 8/0 مربوط به آغازگر TIBMBA02 و میزان شاخص تنوع شانن (57/0) و شاخص تنوع نی (38/0) مشاهده گردید. همچنین در نشانگر ISSR, بیشترین میزان شاخص چندشکلی با میزان 92/0 مربوط به آغازگرهای UBC809 و کمترین میزان شاخص چندشکلی مربوط به آغازگر UBC112با میزان صفر و میزان شاخص تنوع شانن (57/0) و شاخص تنوع نی (39/0) مشاهده گردید. بر اساس اطلاعات RAPD و ISSR به‌صورت توأم بیشترین میزان تشابه مربوط به زیره­ی سیاه کرمان و زیره­ی سیاه جندق (48/0) و کمترین میزان تشابه مربوط به ژنوتیپ­های زیره­ی سیاه کرمان و زیره­ی سیاه نیشابور (115/0) با میانگین 315/0 می­باشد. تجزیه خوشه‌ای جمعیت‌های زیره­ی سیاه را بر اساس اطلاعات توأم هر دو نشانگر RAPD و ISSR در سه گروه مختلف که تا حدودی با موقعیت جغرافیایی آنها مطابفت داشت, طبقه بندی و از همدیگر تفکیک نمود.

لینک کمکی