سنجش ميزان محتوي فنول کل و فعاليت ضداکسايشي در قسمت‌هاي مختلف ميوه بنه (Pistacia atlantica subsp. Kurdica)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن سنجش ميزان محتوي فنول کل و فعاليت ضداکسايشي در قسمت‌هاي مختلف ميوه بنه (Pistacia atlantica subsp. Kurdica) :


تعداد صفحات : 12

در این تحقیق محتوی فنول کل و فعالیت ضداکسایشی در قسمت‌های مختلف میوه بنه با مبدأ استان کردستان مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد در میان نمونه‌های آزمایش شده, عصاره پوست سبز بیرونی نسبت به مغز و پوست داخلی دارای بیشترین میزان محتوی فنول کل بود. همچنین ظریب همبستگی مثبتی بین محتوی فنول کل با ظرفیت جمع‌آوری رادیکال DPPH, ظرفیت جمع‌آوری رادیکال نیتریت و قدرت احیاکنندگی عصاره قسمت‌های مختلف میوه مشاهده گردید. نتایج نشان داد که فعالیت ضداکسایشی عصاره پوست سبز بیرونی به‌طور معنی‌داری بیشتر از عصاره‌های مغز و پوست داخلی بوده که می‌توان آن را به میزان بالای محتوی فنول و فلاوونوئید نسبت داد. نتایج مربوط به شاخص EC50 (غلظتی از عصاره که در آن غلظت, میزان جمع‌آوری رادیکال 50 درصد است) نیز نشان داد که عصاره پوست سبز بیرونی با پایین‌ترین میزان فعالیت ضداکسایشی وضعیت مناسبی دارد. سنجش‌های متفاوت ضداکسایشی در این تحقیق نشان داد که عصاره پوست سبز بیرونی با فعالیت ضداکسایشی قوی می‌تواند به‌عنوان منبعی از ضد اکساینده‌های طبیعی معرفی گردد.

لینک کمکی