بررسى تاثير تنش شوري بر ميزان فعاليت برخي آنزيم‌هاي آنتي‌اکسيدان، محتواي سديم و کلر برگ در هفت ژنوتيپ پنبه ((Gossypium hirsutum L.

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسی تاثير تنش شوري بر ميزان فعاليت برخي آنزيم‌هاي آنتي‌اکسيدان, محتواي سديم و کلر برگ در هفت ژنوتيپ پنبه ((Gossypium hirsutum L. :


تعداد صفحات : 12

به‌منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف شوری خاک بر خصوصیات فیزیولوژیک گیاه پنبه (Gossypium hirsutum L.)و مشخص نمودن ژنوتیپ‌های متحمل, آزمایشی در شرایط گلدانی به شکل آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. ژنوتیپ‌های مورد بررسی شامل: Coker×349, Opal, Bol 539, N200, Acala sj2×seland, Sahel, Sepid و شوری (NaCl), به‌عنوان فاکتور دوم با دو سطح, غیر شور (6/0 دسی زیمنس بر متر) و شور (5/16 دسی‌زیمنس بر متر) بود. نتایج نشان داد اثر شوری برمیزان سدیم, کلر, فعالیت کاتالازو پراکسیداز و پلی‌فنل اکسیداز برگ معنی‌دار بود. همچنین مطابق با داده‌های بدست آمده با افزایش شوری فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان‌ در برگ افزایش یافت. با توجه به صفات مورد بررسی به نظر می‌رسد ژنوتیپ‌های Acala sj2 ×Seland و Sepidاز مقاومت بیشتری نسبت به شوری برخوردار بودند.

لینک کمکی