بررسي اثر شوري بر برخي پاسخ‌هاي مورفوفيزيولوژيک 12 ژنوتيپ گياه پنبه (Gossypium hirsutum L.)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي اثر شوري بر برخي پاسخ‌هاي مورفوفيزيولوژيک 12 ژنوتيپ گياه پنبه (Gossypium hirsutum L.) :


تعداد صفحات : 14

به منظور بررسی تاثیر شوری خاک بر برخی از ارقام گیاه پنبه و مشخص نمودن ارقام متحمل در استان گلستان (در ایستگاه تحقیقات انبارالعلوم) طی دو سال 1391 و 1392 آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. دوازده ژنوتیپ مورد بررسی شامل: ساحل, گلستان, چکوروبا, سیلند, تابلادیلا, اوپال, 43200, سپید, سوپراکرا,Q28 , HAR و شیرپان 539 و شوری (NaCl) با هدایت‌الکتریکی 16/5 دسی‌زیمنس بر متر بود که درآن صفاتی نظیر درصد جوانه‌‌زنی, ارتفاع بوته, سطح برگ, کلروفیل, عملکرد زودرسی, تعداد و وزن قوزه نیز اندازه‌گیری شد. نتایج دو ساله از تجزیه واریانس مرکب نشان داد اثر شوری بر درصد جوانه‌زنی, ارتفاع بوته, وزن غوزه, عملکرد, زودرسی, تعداد غوزه و کلروفیل معنی‌دار بود. بین ژنوتیپ‌های مورد مطالعه بیشترین عملکرد مربوط به رقم گلستان با 2624 کیلوگرم در هکتار وش بود. این ژنوتیبپ با 35 درصد زودرسی بر ژنوتیپ‌های دیگر برتری داشت. ژنوتیپ Q 28 با 1310 گیلو گرم در هکتار نیز کمترین عملکرد وش را داشت.

لینک کمکی