بررسي توانايي سيانوباکتريISC62 Nostoc sp. در حذف فلز سنگين نيکل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي توانايي سيانوباکتريISC62 Nostoc sp. در حذف فلز سنگين نيکل :


تعداد صفحات : 13

برخی از فرایندهای صنعتی منجر به رهاسازی فلزات سنگین و ایجاد آلودگی‌های محیطی می‌گردد. از جمله این فلزات سنگین می‌توان از نیکل نام برد که فلزی سمی می‌باشد. در این مطالعه توانایی سلول‌های زنده و کشته شده سیانوباکتری Nostoc sp.ISC62 در جذب نیکل نشان داده شد. Nostoc sp. ISC62 از مناطق نفت خیز جنوب ایران جدا شده و در محیط BG110 رشد داده شد. این سلول‌هادر محیط کشت BG110 تغییر یافته حاوی غلظت‌های متفاوت نیکل (3, 5, 8, 10, 15 و 20 میلی‌گرم در لیتر) به‌صورت NiCl2. 6H2O به مدت 60 دقیقه در دمای 2±25 درجه سلسیوس و نور مداوم انکوبه گردیدند. در مرحله بعد, کشت‌ها سانتریفوژ گردید و از مایع رویی برای تعیین غلظت یون Ni2+ بوسیله اسپکترومتری جذب اتمی استفاده شد. فاکتور‌های اساسی در این بررسی که در میزان جذب مؤثر بودند شامل pH, غلظت زیست توده, غلظت اولیه فلز, تیمار باNaOH 0.1 M و حضور ترکیب یون‌ها در محلول بود. علاوه بر این اثر غلظت‌های مختلف نیکل بر روی مقدار کلروفیل a و محتوای پروتئینی کل سلول مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج نشان داد این میکروارگانیسم قادر است مقادیر بالا از یون نیکل موجود در محلول را جذب کند. تیمار سلول‌ها با NaOH سطح جذب را به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش داد. این میکروارگانیسم در pH بهینه 2/0±8 قادر به جذب مقدار بالایی از نیکل به ازای هر گرم وزن توده زیستی شد و با افزایش غلظت نیکل میزان کلروفیل سلول کاهش یافته و تغییرات قابل توجهی در پروفایل پروتئینی سلول مشاهده شد.

لینک کمکی