تأثير قارچ ميکوريزاي Piriformospora indica بر روي رشد و برخي شاخص‌هاي فيزيولوژيکي گياه گشنيز (Coriandrum sativum)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تأثير قارچ ميکوريزاي Piriformospora indica بر روي رشد و برخي شاخص‌هاي فيزيولوژيکي گياه گشنيز (Coriandrum sativum) :


تعداد صفحات : 12

قارچ میکوریزای Piriformospora indica از طریق جذب آب و مواد معدنی باعث تحریک رشد و افزایش زیست توده گیاهان میزبان می­شود. به­منظور بررسی اثر قارچ میکوریزای P. indica بر روی رشد و برخی شاخص­های فیزیولوژیکی گیاه گشنیز, طرحی در قالب بلوک کامل تصادفی با تیمار گیاهان تلقیح شده با قارچ و گیاهان شاهد با 15 تکرار در سال 1394 در شرایط گلخانه انجام شد. نتایج نشان داد که طول اندام هوایی, طول ریشه و وزن خشک گیاه در گیاهان تلقیح شده با قارچ به طور معنی­داری بیشتر از گیاهان شاهد بود. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده­ها نشان داد که کاربرد قارچ میکوریزای P. indica سبب افزایش محتوای پرولین شده, به­طوری­که میزان پرولین در گیاهان تلقیح شده با قارچ میکوریز 09/2 برابر گیاهان شاهد بود. نتایج به­دست آمده از این تحقیق نشان داد که تلقیح گیاه با قارچ میکوریز سبب افزایش میزان رنگیزه­های کلروفیل a, کلروفیل b و کاروتنوئیدها نسبت به گیاه شاهد شد و این میزان افزایش تنها در کلروفیل b و کاروتنوئیدها در سطح احتمال 5 درصد معنی­دار بود. به هر حال, نتایج نشان دادند که همزیستی میکوریزایی سبب افزایش رشد و بهبود خصوصیات فیزیولوژیک گیاه گشنیز گشت.

لینک کمکی