بررسي عملکرد دانه، ميزان کلروفيل، مواد اسموليتي، فنول کل و فعاليت آنزيم کاتالاز ذرت (Zea mays L.) در پاسخ به تنش خشکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي عملکرد دانه, ميزان کلروفيل, مواد اسموليتي, فنول کل و فعاليت آنزيم کاتالاز ذرت (Zea mays L.) در پاسخ به تنش خشکي :


تعداد صفحات : 18

به‌منظور بررسی عملکرد دانه, میزان کلروفیل (a+b), گلایسین بتائین, پرولین, قندهای محلول, پلی‌فنول کل و فعالیت آنزیم کاتالاز در هیبریدهای ذرت در پاسخ به تنش خشکی, آزمایشی به‌صورت کرت­های خردشده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار طی دو سال زراعی 1390 و 1391 در مزرعه ایستگاه تحقیقاتی مغان اجرا شد. عامل اصلی تنش خشکی در دو سطح (آبیاری عادی و قطع آبیاری در مرحله پر شدن دانه) و عامل فرعی هیبریدهای ذرت (NS640, SC704 و SC720) بودند. تجزیه مرکب داده­ها نشان داد که تنش خشکی بر همه صفات اثر معنی­داری داشت. تنش خشکی باعث کاهش عملکرد دانه و میزان کلروفیل (a+b) شد. اما تنش خشکی باعث افزایش میزان گلایسین بتائین, پرولین, قندهای محلول, پلی فنول کل و فعالیت کاتالاز در برگ­های هیبرید ذرت مورد مطالعه گشت. سینگل کراس 704 دارای بیشترین عملکرد دانه و مواد اسمولیتی را در بین هیبریدهای ذرت مورد مطالعه به خود اختصاص داد. براساس نتایج حاصل, می­توان از عملکرد دانه, میزان کلروفیل, مواد اسمولیتی (گلایسین بتائین و پرولین), قندهای محلول, پلی فنول کل و فعالیت آنزیم کاتالاز برای بررسی نحوه پاسخ هیبریدهای ذرت به تنش خشکی و شناسایی ارقام متحمل استفاده کرد.

لینک کمکی