اثر اسيد ساليسيليک بر استحکام، ماندگاري و برخي ويژگي‌هاي کيفي انگور عسکري (Vitis vinifera L.) در طول انبارداري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن اثر اسيد ساليسيليک بر استحکام, ماندگاري و برخي ويژگي‌هاي کيفي انگور عسکري (Vitis vinifera L.) در طول انبارداري :


تعداد صفحات : 12

استفاده از ترکیبات طبیعی یکی از راه کارهای مفید جهت کاهش فساد پس از برداشت محصولات کشاورزی می‌باشد. در این پژوهش اثر غلظت‌های مختلف سالیسیلیک اسید (0, 7/0, 4/1, 2 میلی‌مولار) و مدت زمان انبارداری (1, 2, 3, 4, 5 هفته) روی کیفیت و ماندگاری انگور رقم ’عسکری‘ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که با افزایش غلظت اسیدسالیسیلیک از 0 به 2 میلی‌مولار, درجه اسیدیته و مواد جامد محلول به‌ترتیب 1 و 3/2 درصد کاهش و اسیدیته قابل تیتراسیون 20 درصد افزایش یافتند. در عین حال بیشترین مقدار ویتامین ث در غلظت 4/1 میلی‌مولار اسیدسالیسیلیک بدست آمد که نسبت به شاهد 7/7 درصد افزایش نشان داد. در طول دوره انبارداری, درجه اسیدیته, مواد جامد محلول و اسیدیته قابل تیتراسیون به‌ترتیب 9/1, 6/15 و 8/22 درصد افزایش یافتند, ولی محتوای ویتامین ث 8/52 درصد کاهش یافت. کاربرد غلظت 2 میلی‌مولار اسید سالیسیلیک در صفات درصد پوسیدگی, درصد ریزش, درصد کاهش وزن به‌ترتیب 2/53, 3/13 و 2/12 درصد کاهش و در صفت سفتی 5/17 درصد افزایش را نسبت به شاهد (0 میلی‌مولار سالیسیلیک اسید) نشان داد. بنابراین به نظر می‌رسد. اسید سالیسیلیک که یک ترکیب فنولیکی طبیعی است که پتانسیل بالایی در کنترل ضایعات پس از برداشت محصولات باغبانی از جمله انگور ’عسکری‘ دارد.

لینک کمکی