بررسي ميزان توليد اکسين و برخي رنگيزه‌هاي فتوسنتزي در سويه‌هاي سيانوباکتري هتروسيست دار جدا شده از شاليزارهاي شرق استان مازندران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي ميزان توليد اکسين و برخي رنگيزه‌هاي فتوسنتزي در سويه‌هاي سيانوباکتري هتروسيست دار جدا شده از شاليزارهاي شرق استان مازندران :


تعداد صفحات : 16

سیانوباکتری‌ها از جمله میکروارگانیسم‌های فتوسنتز کننده گرم منفی می‌باشند. به‌دلیل تنوع بالای ترکیبات شیمیایی از جمله رنگیزه‌ها, ویتامین‌ها و آنزیم‌ها‌, در این گروه از ریز موجودات, در صنعت دارای کاربرد زیادی می باشند. مطالعات مختلف نشان داده است که سیانوباکتری‌ها می‌توانند سبب بهبود رشد گیاه از طریق اصلاح ساختار خاک, با آزادسازی پلی ساکاریدهای برون سلولی انسجام خاکدانه و نگهداشت آب گردند. تعداد بیشماری از باکتری‌های همزیست گیاهی, اکسین و ترکیبات وابسته به ایندولیک اسید را تولید می‌نمایند. نقش میکروارگانیسم‌های خاکزی به‌عنوان تحریک کننده رشد گیاهی به‌ویژه از طریق تولید هورمون‌های گیاهی ارتقا دهنده رشد گیاهی در طبیعت بسیار گسترده است. گروه فیتوهورمون اکسینی از جمله گروهی از هورمون‌های گیاهی هستند که در تنظیم پروسه‌های متنوع بیولوژیکی نقش مهمی ایفا می نمایند. هدف از این تحقیق بررسی توان تولید اکسین و برخی رنگیزه‌های فتوسنتزی در سویه‌های هتروسیست دار جدا شده از شالیزارهای شرق استان مازندران می‌باشد. بعد از جمع آوری نمونه خاک و کشت سویه در محیط کشتBG110 ‌, به‌منظور انجام پروسه خالص سازی کشت مجدد در محیط کشت جامد و مایع انجام گرفت سپس سویه‌ها از لحاظ مورفولوژی شناسایی شدند. نتایج نشان داد که طیف وسیعی از باکتری‌های جدا شده دارای توانایی تولید اکسین به‌عنوان یک فاکتور موثر در بهبود رشد گیاه را دارا می‌باشند و غلظت رنگیزه کلروفیل و کاروتنوئیدها در اکثر سویه‌های جداسازی شده, با میزان متفاوت مشاهده گردید. هر چند پتانسیل هر سویه با توجه به نوع جنس و تنوع اکولوژیکی آن متفاوت می‌باشد. بالاترین میزان تولید کلروفیل, کاروتنوئیدها و اکسین به‌ترتیب در سویه‌های MGCY277 (Lyngbya diguetii), MGCY497 (Nostoc ellipsosporum) و MGCY358 Anabaena variabilis)) مشاهده گردید.

لینک کمکی