تغييرات سيستم‌هاي پاداکساينده در انواع برگ‌هاي رنگي شمشاد طلايي (Euonymus japonicus Thunb.)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تغييرات سيستم‌هاي پاداکساينده در انواع برگ‌هاي رنگي شمشاد طلايي (Euonymus japonicus Thunb.) :


تعداد صفحات : 17

برخی نشانگرهای فیزیولوژیکی و پاسخ­های آنتی­اکسیدان در انواع برگ­های رنگی درختچه ‍زینتی همیشه سبز شمشاد طلایی (Euonymus japonicus Thunb.) مورد مطالعه قرار گرفت. این درختچه دارای سه نوع برگ­ به رنگ­های سبز تیره, سبز روشن و زرد می­باشد. در این سه نوع برگ نشانگرهای تنش اکسیداتیو (غلظت پراکسید ­هیدروژن, پایداری غشاهای سلولی و پراکسیداسیون چربی­ها), فعالیت آنزیم پراکسیداز و برخی ترکیبات آنتی­اکسیدان (ترکیبات فنلی, پرولین و اسیدهای آمینه آزاد) مطالعه شدند. نوع برگ بر محتوای پراکسید هیدروژن, میزان پایداری غشاهای سلولی و پراکسیداسیون چربی­های غشایی تاثیر معنی­دار گذاشت. مقدار اسیدهای­آمینه آزاد و پرولین در برگ­های زرد به شکل معنی­داری از برگ­های سبز تیره و روشن بیشتر بود. بیشترین و کمترین مقدار ترکیبات فنولی آزاد به ترتیب در برگ­های سبز تیره و زرد وجود داشت. یک الگوی افزایش فعالیت آنزیم پراکسیداز در برگ­های سبز روشن نسبت به سبز­تیره و برگ­های زرد نسبت به برگ­های سبز روشن مشاهده شد. از داده­های حاضر می­توان نتیجه گرفت که با وجود فعالیت سیستم­های آنتی­اکسیدان, تغییر رنگ برگ­ها از سبز تیره تا زرد منجر به افزایش آسیب­های اکسیداتیو می­شود.

لینک کمکی