اثر افشانه برگي عصاره آبي جلبک قهوه‌اي (Nizamuddinia zanardinii) در سطوح مختلف نيتروژن بر برخي صفات فيزيولوژيکي، بيوشيميايي و عملکرد گندم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن اثر افشانه برگي عصاره آبي جلبک قهوه‌اي (Nizamuddinia zanardinii) در سطوح مختلف نيتروژن بر برخي صفات فيزيولوژيکي, بيوشيميايي و عملکرد گندم :


تعداد صفحات : 17

این تحقیق به منظور ارزیابی اثر افشانه ‌برگی عصاره آبی جلبک قهوه‌ای (Nizamuddinia zanardinii) در سطوح مختلف نیتروژن بر برخی صفات فیزیولوژیکی, بیوشیمیایی و عملکرد گندم رقم چمران2 انجام شد. تحقیق به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در پنج سطح عصاره آبی جلبک قهوه‌ای (صفر, 5, 10, 15 و 20 درصد) و سه سطح نیتروژن (0, 5/34 و 69 کیلوگرم در هکتار) به اجرا درآمد. میزان سطح برگ, محتوای رنگدانه‌های فتوسنتزی, کربوهیدرات محلول, پروتئین و پرولین در مرحله گیاهچه‌ای و ارتفاع بوته, طول سنبله و شاخص برداشت کل گیاه در مرحله رسیدگی کامل سنجش شد. نتایج نشان داد کاربرد عصاره جلبک قهوه‌ای منجر به افزایش معنی‌دار در میزان صفات رشد مورد بررسی نسبت به شاهد شد. غلظت 10 درصد عصاره جلیک قهوه‌ای به همراه 5/34 کیلوگرم در هکتار نیتروژن بیشترین میزان سطح برگ, محتوای رنگدانه‌های فتوسنتزی, کربوهیدرات, پروتئین, ارتفاع بوته, طول سنبله و شاخص برداشت کل را حاصل کرد. بیشترین میزان پرولین در غلظت 20 درصد عصاره جلبک قهوه‌ای مشاهده شد. با توجه به نتایج بدست آمده استفاده از غلظت 10 درصد عصاره جلبک قهوه‌ای به همراه 5/34 کیلوگرم در هکتار نیتروژن موجب حصول حداکثر کیفیت و عملکرد گندم شد.

لینک کمکی