تاثير نيتروژن و مس بر برخي خصوصيات کمي گياه کلزا ارقام اکاپي و هيولا (Brasica napus cultivars Okapi and Hayola)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تاثير نيتروژن و مس بر برخي خصوصيات کمي گياه کلزا ارقام اکاپي و هيولا (Brasica napus cultivars Okapi and Hayola) :


تعداد صفحات : 13

در این پژوهش, برهم کنش اوره و سولفات مس بر پارامترهای رشد, کمیت و کیفیت روغن در میوه‌های دو رقم گیاه کلزا (Hayola, Okapi) بررسی شد. بذر‌های دو رقم در کرت‌هایی که به‌صورت بلوک‌های کاملاً تصادفی با سه تکرار برای هر تیمار طراحی شده بود در مزرعه‌ای واقع در شهرستان ساوه در اواخر پاییز کشت شدند. گیاهان با غلظت‌های مختلف اوره (200, 350, 500 کیلوگرم در هکتار) وسولفات مس آبدار (0, 50 و 100 میکرو مولار) تیمار شدند. در هر دو رقم, کود اوره (500 کیلوگرم در هکتار) موجب کاهش معنی دار ارتفاع گیاه و تعداد برگ‌ها شد و استفاده از مس با غلظت (100 میکرو مولار) رشد طولی و تعداد برگ را به طور معنی داری کاهش داد. در رقم اکاپی, کاربرد مس در هر دو غلطت موجب کاهش تعداد شاخه و افزایش وزن دانه شد. در هر دو رقم, کاربردکود اوره (500 کیلوگرم در هکتار) موجب کاهش درصد روغن شد. در هر دو رقم, بیشترین درصد روغن درتیمار کود اوره (200 کیلوگرم در هکتار) همراه با سولفات مس (50 میکرومولار) و کمترین درصد روغن در تیمار کود اوره (500 کیلوگرم در هکتار) همراه با سولفات مس (50 میکرومولار) مشاهده شد. میانگین درصد روغن در هر تیمار, در رقم هیولا بیش از رقم اکاپی بود. آنالیز کیفی اسیدهای چرب در دو رقم با GC-MS نشان داد در کلیه تیمارها, درصد اسیدهای چرب غیر اشباع به‌ترتیب اولئیک اسید, لینولئیک اسید و لینولئیک اسید بیشتر از سایر اسیدهای چرب است.

لینک کمکی