تاثير برخي تيمارهاي پرايمينگ بر جوانه?زني پنيرباد (Withania coagulans)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تاثير برخي تيمارهاي پرايمينگ بر جوانه?زني پنيرباد (Withania coagulans) :


تعداد صفحات : 16

پنیرباد یکی از این گیاهان دارویی مهم و بومی ایران است که با وجود ارزش اقتصادی بالای این گیاه در زمینه امکان بهبود جوانه‌زنی این گیاه تا کنون مطالعهای صورت نگرفته است, لذا در این پژوهش پیش تیمار بذر با اسید سالسیلیک (ppm 500,300 ,,صفر), نیترات پتاسیم (ppm 500, 300, صفر) و اسید جیبرلیک (ppm 500, 400, 300, 200, 100, صفر) در سه آزمایش جداگانه و در قالب طرح کاملاً تصادفی در آزمایشگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه ملایر در سال 1395 بررسی شده است. بر اساس نتایج پیش تیمار بذر با اسید سالیسیلیک تاثیر مثبتی بر صفات جوانه‌زنی گیاه پنیرباد نداشت و کمترین جوانه‌زنی (5/45 درصد), کمترین طول ریشه‌چه (mm 9/11), کمترین طول ساقه‌چه (mm 2/10) در شرایط پیش تیمار بذر با ppm 500 اسید سالیسیلیک مشاهده شد. در شرایط پیش تیمار بذر با نیترات پتاسیم بیشترین جوانه‌زنی (4/70 درصد) در غلظت ppm 100 مشاهده شد و با افزایش غلظت نیترات پتاسیم به تدریج درصد جوانه‌زنی کاهش یافت به صورتی که کمترین میزان جوانه‌زنی (1/31 درصد), کمترین طول ساقه‌چه ( mm6/19), کمترین وزن خشک ریشه‌چه (mg 1/1) در شرایط پیش تیمار با ppm 500 نیترات پتاسیم مشاهده شد. بر خلاف اسید سالیسیلیک و نیترات پتاسیم, پیش تیمار بذر با همه سطوح اسید جیبرلیک باعث شد درصد جوانه‌زنی و میانگین زمان جوانه‌زنی در مقایسه با شاهد بهبود یابد به صورتی که بیشترین میزان جوانه‌زنی (2/92 درصد) در شرایط پیش تیمار با ppm 500 اسید جیبرلیک مشاهده شد.

لینک کمکی